Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1910
Title: AB ile entegrasyonda muhasebe mesleğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the European Union integration with the accounting profession
Authors: Pala, Fikri
Çelik, Şevki
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Muhasebe mesleğinin uyumu
European Union
Matching of accounting profession
Issue Date: 26-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, Ş. (2011). AB ile entegrasyonda muhasebe mesleğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Globalleşme ile ilgili olarak UFRS' yi yalnızca çok uluslu şirketlerin uygulaması, dünyadaki gelişmelerin dışında kalmayı baştan kabul etmemiz anlamına gelmektedir. Ülkemiz sermaye piyasalarının daha şeffaf hale gelmesi, muhasebenin vergi odaklılıktan kurtulması için muhasebe standartlarımızın UFRS 'ye uygun olması gerekmektedir. Artan rekabet ortamında muhasebecilerin en büyük yardımcısı, gelişen teknolojidir. Teknolojik gelişmeler ve işletmelerde kullanılan bilgi teknolojileri çeşitli yollarla muhasebe mesleğini etkilemektedir. Muhasebeciler, bir risk yöneticisi gibi kendisini ve mükellefini (işletmeyi) ekonomik krizlerden korumanın yollarını öğrenmeli, ekonomik krizden sonra ise, kendisine düşen görevlere hazırlıklı olmalıdır.AB uyum çalışmaları ve AB'ye tam üyelik süreci, aday ülkeler ve ülkemiz için en önemli hedeflerden biridir. Artık, ekonomik sınırların kalktığı, küreselleşen bir dünyada muhasebe standartlarında sağlanacak birliktelik ve uyum, muhasebe çevresi için daha kolay anlaşılabilirlik, güven ve şeffaflık anlamına gelecektir. Bu anlamda ülkemizde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mali mevzuatta yapılan iyileştirme ve uyumlaştırma çalışmaları, gerekse TMUDESK gibi kurumların muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları AB uyumu olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Ancak, daha alınması gereken uzun bir yolun olduğu da göz ardı edilmemelidir.Muhasebe Standartlarında uyumlaşmaya çalışmak ve ortak birlikteliği sağlayabilme çabaları, orta vadede pek çok sorunu, özellikle de vergileme politikalarında, beraberinde getirecektir. Ülkelerin kendine özgü kültürleri ve iş ilişkileri, vergileme politikaları, katma değerin oluşumu, hatta coğrafik farklılıklar gibi pek çok konu, sonraki yıllarda ortak paydayı yakalamaya çalışan öncülerin karşısına dikilecek onlarca zorluğun bir kaçıdır. Bütün bu zorluklar, AB ortak standartlarının uygulanabilmesi için ilgili ülkelerde yoğun eğitim ve bilgilendirme sürecini gerektirmektedir. Ülkemizde, AB iletişim ya da eğitim merkezleri kurularak enformasyon hizmeti eksiksiz yerine getirilmelidir.
Globalization in relation to the IFRS 'good practice only multi-national companies, to accept from the beginning to stay means that the advancements in the world outside. Our country has become more transparent capital markets, accounting standards for accounting, tax odaklılıktan get rid of IFRS must be appropriate. Accountants, the largest contributor to the increasing competitive environment, emerging technology. Technological developments and information technologies used in enterprises in various ways affect the accounting profession. Accountants, and the taxpayer himself as a risk manager (the business) must learn how to maintain the economic crisis, economic crisis, or longer, must be prepared to carry out its duties.Studies with the EU and the EU accession process, candidate countries and for our country is one of the most important goals. Now, of economic borders disappeared, to be provided in a globalizing world unity and harmony in accounting standards, accounting for around easier comprehensibility, and transparency will mean confidence. In this sense, both Turkey's Grand National Assembly of Turkey to the improvement and harmonization efforts by the financial regulations, accounting standards for the establishment and work of EU institutions such as TMUDESK positively affect compliance studies. However, it is a long way to be taken should not be ignored either.Harmonization of accounting standards and work to provide a common combination of efforts, many problems in the medium term, in particular, taxation policies, would bring about. Countries' unique cultures, and business relations, taxation policies, value added in the formation, or even many issues, such as geographic differences, the common denominator in subsequent years will be planted in front of dozens of pioneers are trying to get a few of the difficulties. All of these challenges, the EU common standards in the countries concerned to implement the process requires extensive training and information. In our country, by establishing training centers in EU communications or information service must be fulfilled completely.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1910
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312299.pdf829.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons