Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18796
Title: Neonatal hipoglisemili olgularımızın değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of our cases with neonatal hypoglycemia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Neonatoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı.
Çetinkaya, Merih
Köksal, Nilgün
Sağlam, Halil
Tarım, Ömer
Keywords: Neonatal hipoglisemi
Diyabetik anne çocuğu
Steroid tedavisi
Neonatal hypoglycemia
Infants of diabetic mothers
Steroid therapy
Issue Date: 5-Feb-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, M. vd. (2006). "Neonatal hipoglisemili olgularımızın değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(3), 87-91.
Abstract: Neonatal hipoglisemi bir çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen, erken tanı ve tedavisi ile sebep olabileceği sorunlar önemli ölçüde önlenebilen bir durumdur. Bu çalışmada Haziran 2003-Kasım 2004 tarihleri arasında yenidoğan servisimizde neonatal hipoglisemi tanısı ile izlenen toplam 56 hasta değerlendirildi. Bebeklerin 50 tanesinde (%89) hipoglisemi 1. günde görüldü. Kan şekerleri 20mg/dl ile 39 mg/dl arasında olup, ortalama kan şekeri 24.3 mg/dl olarak saptandı. Hastaların %83’ü asemptomatik iken, en sık görülen semptomlar konvülsiyon, tremor ve aktivite düşüklüğü idi. İki hastada hiperinsülinizm saptandı. On hastada (%56) intravenöz dekstroz tedavisine ek olarak steroid tedavisi uygulandı. Yüksek dekstroz infüzyonu ve steroid tedavisine ihtiyaç duyan hastaların büyük çoğunluğunu diyabetik anne çocukları oluşturmaktaydı. Sonuçta, neonatal hipoglisemide etyoloji tanı ve tedavi açısından önemlidir.
Neontal hypoglycemia may occur as a result of many reasons and early diagnosis and therapy may prevent the problems related with this condition. In this study, we evaluated 56 newborns who were followed up by neonatal hypoglycemia diagnosis in our Neonatal Care Unit between June 2003-November 2004. Hypoglycemia was determined on the 1. day in 50 (89%) infants. Blood glucose levels were between 20 mg/dl and 39 mg/dl and the mean blood glucose level was 24.3 mg/dl. Eighty-third percent of the infants were asymptomatic and the most common symptoms were convulsion, tremors and hypoactivity. Hyperinsulinism was detected in two infants. In addition to the intravenous dextrose infusion, steroid therapy was administered in 10 (56%) patients. The babies who required high dose dextrose infusion and steroid therapy were mostly diabetic mother infants. Finally, etiology is important for diagnosis and therapy in neonatal hypoglycemia.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420601
http://hdl.handle.net/11452/18796
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_3_4.pdf189.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons