Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1854
Title: Duygusal zeka ve iletişim arasındaki ilişki: Bir uygulama
Other Titles: The relationship between emotional intelligence and comminication: An application
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Eröz, Sibel Sü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Duygusal zeka
İletişim
İçsel iletişim
Kişilerarası iletişim
Emotional intelligence
Communication
Intrapersonal communication
Interpersonal communication
Duygu
Zeka
Emotion
Intelligence
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eröz, S. S. (2011). Duygusal zeka ve iletişim arasındaki ilişki: Bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son yıllarda duygusal zeka ve önemi işletmelerce de kabul edilmekte ve giderek artan bir ilgiyle takip edilmektedir. Aynı şekilde etkili iletişim yetenekleri ve bu yeteneklerin arttırılması konusu da işletmelerce üzerinde durulan bir başka önemli konudur.Çalışmanın genel amacı duygusal zeka yeterlilikleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak iletişim ve duygusal zeka kavramları teorik çerçevede incelenmiş ve aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Bu doğrultuda bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiş ve turizm sektöründe çalışan yöneticilere duygusal zeka yeterliliklerini ve iletişim becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerle Pearson korelasyon analizi, t testi ve Anova analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda duygusal zekanın tüm boyutları ve toplam duygusal zeka yeterlilikleri ile iletişim becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In recent years, emotional intelligence and its importance has been accepted by the managements of enterprises and the topic has gained increasing interest in business world. Likewise, effective communicational abilities and the development of these abilities is another important issue for the enterprises.The general aim of this study is to determine the relationship between emotional intelligence competencies and communication skills. In order to realize this aim, the concepts of communication and emotional intelligence are analysed within a theoretical framework and the relationship between them is tried to be revealed.For this purpose, an empirical study has been conducted, applying a questionnaire survey to measure the emotional intelligence competencies and communication skills of managers in tourism industry. Pearson Correlation, t-test and ANOVA techniques have been used to analyse the data. Results of the study indicate that there is a statistically significant positive relationship between all the dimensions of emotional intelligence and total emotional intelligence competencies, and communication skills.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1854
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312292.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons