Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1852
Title: Performans değerlendirme sisteminin kariyer planlamasıyla ilişkisinin analizi ve bir uygulama
Other Titles: Analysis of relationship between performance appraisal system and career planning
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Kılıç, Selver
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: İnsan kaynakları
Performans değerlendirme
Kariyer
Kariyer planlaması
Human resource
Performance appraisal
Career
Career planning
Issue Date: 23-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. (2011). Performans değerlendirme sisteminin kariyer planlamasıyla ilişkisinin analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde işletmelerin rekabet güçlerini belirleyen en önemli unsurlardan birisinin, insan kaynakları olduğu kabul edilmektedir. Performans değerlendirme sistemi ve bu sistemden elde edilen verilerin kariyer planlamasında kullanılması da insan kaynaklarının verimliliğini artırmada oldukça önemlidir. Bu çalışma, insan kaynakları yönetiminin en önemli uygulamalarından biri olan performans değerlendirme sistemini, bu sistemle bağlantılı olarak kariyer planlamasını ve performans değerlendirme sistemiyle kariyer planlamasının birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir çalışmadır. Bu çalışmada her iki kavram ve aralarındaki ilişki öncelikle teorik açıdan incelenmiş ve daha sonra yapılan örnek olay çalışması ile niteliksel olarak değerlendirilmiştir. Örnek olay çalışması sonucunda elde edilen bulgulara göre, uygulamanın yapıldığı firmada, performans değerlendirme sisteminden elde edilen sonuçların kariyer planlama sürecinde veri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Performans değerlendirme sisteminden elde edilen sonuçlar, firma içerisinde alınan terfi, transfer, işten çıkarma, örgütsel yedekleme ve iş rotasyonu kararlarının alınmasında önemli birer veri kaynağıdırlar. Ayrıca firmadaki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışanların eğitim programlarının hazırlanmasında da performans değerlendirme sonuçları önemli bir etkendir.
At the present day, one of the most important fact which defines the competitive power of the companies is human resources. Performance Appraisal System and using the datas of the system at the career planning is very important to increase the productivity of the human resources. This study investigates the Performance Appraisal System as one of the most important application of Human Resources Management and as related, analysis the career planning and relationship between career planning and performance appraisal system. In this study, both of the subjects and their relationship are investigated theoretically at first and later, the study evaluated via a qualitative case study. The findings which achieved form the case study show us, the results of the performance appraisal system are being used as datas at the career planning process of the company which the study has actualized. The results which achieved from the performance appraisal system are very important datas for the promotion, transfer, dismissal, succession planning and job rotation decisions of the company. At the same time, the performance appraisal results are a very important agent for determining the company's training needs and planning the training programmes of the employees.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1852
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312291.pdf950.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons