Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1813
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇubukçu, Erdem-
dc.contributor.authorŞahin, Abdülkadir-
dc.date.accessioned2019-11-26T13:14:01Z-
dc.date.available2019-11-26T13:14:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationŞahin, A. (2018). Metastatik renal hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörlerinin etki ve yan etkisinin retrospektif değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1813-
dc.description.abstractRenal Hücreli Karsinom (RHK) tüm kanserlerin %2-3'lük kısmını oluşturmaktadır. RHK, böbrek içinde en sık gelişen kitlesel lezyondur. Klinik olarak sessiz ilerleyen ve yüksek oranda metastatik seviyede tespit edilen renal hücreli kanserlerde tedavi seçeneklerinin sırası ve etkisi yapılan araştırmalarla önem kazanmaktadır. Lokalize RHK için cerrahi genellikle tedavi edicidir. Cerrahi prosedür, hastanın yaş, komorbiditesi, hastalığın yayılımına bağlı olarak radikal veya parsiyel nefrektomiyi içerebilir. Rezektabl tümör ve eşlik eden tek metastazı olan seçilmiş hastalarda metastaz rezeksiyonu ile birlikte olan radikal nefrektomi küratif olabilir. Cerrahi adayı olmayan göreceli küçük renal kitleli olan hastalarda diğer ablatif tedaviler seçenek olabilir (kriyoterapi, radyofrekans ablasyon) . Tanı anında %20-30, takiplerinde %20-40 oranında metastaz saptanan RHK'larının ülkemizde ilk basamak tedavisi interferon alfa olarak uygulansa da genellikle sonrasında progresyon gözlenen hastalarda, tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) , vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) yolu ve rapamisin protein kompleksinin mekanistik hedefi (m TOR) inhibisyonuyla geliştirilen tedavilerin daha etkin olduğu gösterilmiştir. VEGF yolunun blokajı iki yolaktan gerçekleşmektedir, bu yolları kullanan ajanlar; VEGF reseptörünün intrasellüler parçasını bloke eden küçük molekül TKI'lar (sunitinib, pazopanib, cabozantinib, axitinib, sorafenib), VEGF reseptörüne bağlanmayı engelleyen, dolaşan VEGF'ye bağlanan monoklonal antikorlardır (bevacizumab). Bu çalışmanın amacı; merkezimizdeki 01.12.2010 - 30.04.2018 arasında RHK tanısı almış ve tirozin kinaz inhibitörü kullanan 65 hastada, tirozin kinaz inhibitörlerinin etki ve yan etkisinin değerlendirilmesidir. Sonuç olarak, mRHK sunitinib ve pazopanip tedavisi için literatüre benzer sağkalım sonuçlarına rastlandı. Yan etki profili olarak; halsizlik, hipertansiyon, dermatit, mukozit, bulantı, diyare, hipotiroidi gözlendi.tr_TR
dc.description.abstractRenal cell carcinoma (RCC) accounts for 2-3% of all cancers. RCC is the most common massive leuconium in the kidney. In renal cell carcinomas with clinically silent progression and at high metastatic levels, the order and effect of the treatment options gain importance. Surgery for localized RCC is usually curative. The surgical procedure may involve radical or partial nephrectomy depending on the age, comorbidity, and extent of disease in the patient. In selected patients with resectable tumor and concomitant single metastasis, radical nephrectomy with metastatic resection may be curative. Other ablative therapies may be an option in patients with relatively small renal masses without surgical candidates (cryotherapy, radiofrequency ablation). In patients with RCC who have metastasized 20-30% at the time of diagnosis and 20-40% of follow-up, they are treated with interferon alpha as the first line therapy in our country, and in patients with progression usually followed by tyrosine kinase inhibitors (TKIs), vascular endothelial growth factor (VEGF) pathway and rapamycin (mTOR) of the protein complex has been shown to be more effective. Blockage of the VEGF pathway occurs in two ways; Small molecule TKIs (sunitinib, pazopanib, cabozantinib, axitinib, sorafenib) that block the intracellular part of the VEGF receptor are monoclonal antibodies (bevacizumab) that bind to circulating VEGF, which prevents binding to the VEGF receptor. The purpose of this study is; to evaluate the efficacy and side effects of tyrosine kinase inhibitors in 65 patients with RCC diagnosed and using a tyrosine kinase inhibitor between 01.12.2010 - 30.04.2018 in our center. As a result, we found similar survival results for the treatment of mRCC sunitinib and pazopanip. As side effect profile; fatigue, hypertension, dermatitis, mucositis, nausea, diarrhea, hypothyroidism were observed.en_US
dc.format.extentV, 56 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMetastatik renal hücreli kansertr_TR
dc.subjectTirozin kinaz inhibitörütr_TR
dc.subjectPrognostik faktörlertr_TR
dc.subjectMetastatic renal cell carcinomaen_US
dc.subjectTyrosine kinase inhibitoren_US
dc.subjectPrognostic factorsen_US
dc.titleMetastatik renal hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörlerinin etki ve yan etkisinin retrospektif değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeRetrospective evaluation of the effect and side effect of tyrosi̇ne kinase inhibitors on the treatment of metastatic renal cell carcinomasen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524742.pdf878.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons