Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1770
Title: Mehmed Emîn el-Üsküdârî'nin "Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr" adlı eserinin tahkîki
Other Titles: Critical edition of Nadhrat al Anzar fi Şarh al Manar
Authors: Kaya, Ali
Türkmen, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Mehmed Emîn el-Üsküdârî
Nadratü’l-Enzâr Fî Şerhi’l-Menâr
İslam hukuku
Usûlü’l-Fıkh
Mehmed Amin Al Uskudari
Nadrath al Anzar fi Sharh al Manar
Manar al Anvar fi Usul al Fıkh
Nasafi
Issue Date: 10-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türkmen, M. (2017). Mehmed Emîn el-Üsküdârî'nin "Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr" adlı eserinin tahkîki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mehmed Emîn el-Üsküdârî'nin hayatını ve Türkiye kütüphanelerinde yazma halde bulunan Nadratü'l-Enzâr fî Şerhi'l-Menâr adlı eserini konu edinen bu çalışma bir giriş, iki bölüm ve tahkîkli metin kısımlarından oluşmaktadır. Girişte, tezimizin amacını ve kapsamını anlattık. Birinci bölümde şerhi yapılan eserin asıl metni olan Menâru'l-Envâr fî Usûli'l-Fıkıh eserinin müellifi Ebu'l-Berekât'ın, yaşadığı dönemi ve hayatını genel bir çerçeveyle ele aldık ve Ebu'l-Berekât'ın eserini incelemeye çalıştık. İkinci bölümde Kayserizâde Mehmed Emîn el-Üsküdârî'yi tanıtmayı amaçlayarak, hayatını bütün yönleriyle ele aldık. Ardından çalışmamıza konu olan eseri ve tahkîk esnasında bağlı kaldığımız nüshaları tanıtmaya çalıştık ve tahkîk esnasında uygulamış olduğumuz metodu açıkladık. Tahkîkli metin kısmında ise eserin üç farklı nüshasını karşılaştırarak edisyon kritiğinin hakkını vermeye çalıştık.
This study on the life of Mehmed Amin Al Uskudari and his work "Nadhrat al Anzar fi Sharh al Manar" consists of introduction and two main chapters: The introduction gives purpose, scope and significance of the study. The first chapter gives information about life of Nasafi -the writer of "Manar al Anvar fi Usul al Fıkh"- and describes the political, social, scientific and religious events and developments of the period when Nasafi lived in and end of chapter studied work of Nasafi. The second chapter describes all details of Uskudari's life, introduces personality, teachers, students, books of him and political, social, scientific events and developments in the period when he lived in. And in this chapter introduces book and book's copies of Uskudari and analyzed Nadrath al Anzar fi Sharh al Manar in different aspects and recounted the method i had applied. In the chapter of the text constructed a correct text of the book by following the rules of edition criticism.
Description: Bu tez Arapça nüshasını da içermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1770
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459874.pdf17.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons