Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1718
Title: A-kinazolin, a-imino oksimlerin ve bazı metal komplekslerinin elde edilmeleri; yapılarının ve özelliklerinin açıklanması
Other Titles: Synthesis of a-quinazoline, a-imino oximes and some their metal complexes; Identification of their structures and properties
Authors: İrez, Gazi
Mutlu, Hasene
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Oksim
A-imino oksim
1,2,3,4-Tetrahidrokinazolin
Konjuge diimin
2-Sübstitüe-1
1',2,2',3,3',4,4'-oktahidro
2,2'-Bikinazolin
Oxime
A-imino oxime
1,2,3,4-Tetrahydroquinazoline
conjugate diimine
2-Substitue-1
1',2,2',3,3',4,4'-octahydro
2,2'-Biquinazoline
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, H. (2010). A-kinazolin, a-imino oksimlerin ve bazı metal komplekslerinin elde edilmeleri; yapılarının ve özelliklerinin açıklanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada 2-aminobenzilaminin bazı ?-karbonil oksimlerle etanol ortamında tepkimesinden yeni yedi ligant ve bu ligantlardan dördünün Co(III), Ni(II) ve Cu(II) kompleksleri sentezlendi. Elde edilen ligantlar,2-fenil-1,2,3,4-tetrahidrokinazolin-2-karbaldehit oksim (H2L1),(1E,2E)-{[2-(aminometil)fenil]imino}(fenil)etanal oksim monohidrat (H2L2.H2O),2-tiyofen-2-il-1,2,3,4-tetrahidrokinazolin-2-karbaldehit oksim (H2L4),(1E,2Z)-{[2-(aminometil)fenil]imino}(tiyofen-2-il)etanal oksim (H2L5),2-tiyofen-2-il-1,1',2,2',3,3',4,4'-oktahidro-2,2'-bikinazolin (H2L6),2-furan-2-il-1,2,3,4-tetrahidrokinazolin-2-karbaldehit oksim (H2L7) ve2-furan-2-il-1,1',2,2',3,3',4,4'-oktahidro-2,2'-bikinazolin (H2L9)ve metal kompleksleri,[Co(L1')(HL1')] (2), [Cu2Cl2(H2L1')2](ClO4)2 (3),[Ni(HL1'')(H2O)2]Cl.C4H8O2.2H2O (4), [Cu(H2L1'')(H2O)2]Cl2.H2O (5),Ni(HL2)(ClO4).C2H5OH (6), [Cu2Cl2(H2L2)2(H2O)2](ClO4)2 (7),[CoCl(ClO4)(H2L1'')]ClO4 (8), [Co(L4')(HL4')] (9),[Ni(H2L4'')(H2O)2]Cl2.2H2O (10), [CuCl(H2L4'')]Cl.2H2O (11),[Ni(HL5)(H2L5)]ClO4.C2H5OH.H2O (12), [Cu2(HL5)2](ClO4)2 (13) ve[Co(HL4'')(OH)(H2O)]ClO4 (14)'tır.Bu komplekslere ilaveten sadece H2L1 ligantının [Fe(HL1')2].H2O (1) kompleksi ve H2L7 ligantının [Co(HL7')2]Cl (15) kompleksi elde edildi.Sentezlenen ligantların yapıları elementel analiz, termik analiz, FT-IR, UV-visible, LC-MS ve NMR yöntemleriyle, komplekslerin ise bu yöntemlere ilaveten iletkenlik, magnetik moment ölçümleri, AAS ve ICP-OES ile aydınlatıldı.Ayrıca H2L1 ve H2L4 ligantları ile [Co(L1')(HL1')] (2), [Cu(H2L1'')(H2O)2]Cl2.H2O (5) ve [Co(L4')(HL4')] (9) komplekslerinin biyolojik aktiviteleri araştırıldı.
In this study, seven new ligands have been synthesized from the reaction of 2-aminobenzylamine with some a-carbonyl oximes in ethanol, and Co(III), Ni(II) and Cu(II) complexes of four of these ligands have been synthesized. The synthesized ligands are as follows;2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2-carbaldehyde oxime (H2L1),(1E,2E)-{[2-(aminomethyl)phenyl]imino}(phenyl)ethanal oxime monohydrate (H2L2.H2O),2-thiophen-2-yl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2-carbaldehyde oxime (H2L4),(1E,2Z)-{[2-(aminomethyl)phenyl]imino}(thiophen-2-yl)ethanal oxime (H2L5),2-thiophen-2-yl-1,1',2,2',3,3',4,4'-octahydro-2,2'-biquinazoline (H2L6),2-furan-2-yl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2-carbaldehyde oxime (H2L7) and2-furan-2-yl-1,1',2,2',3,3',4,4'-octahydro-2,2'-biquinazoline (H2L9)and the metal complexes are as follows;[Co(L1')(HL1')] (2), [Cu2Cl2(H2L1')2](ClO4)2 (3),[Ni(HL1'')(H2O)2]Cl.C4H8O2.2H2O (4), [Cu(H2L1'')(H2O)2]Cl2.H2O (5),Ni(HL2)(ClO4).C2H5OH (6), [Cu2Cl2(H2L2)2(H2O)2](ClO4)2 (7),[CoCl(ClO4)(H2L1'')]ClO4 (8), [Co(L4')(HL4')] (9),[Ni(H2L4'')(H2O)2]Cl2.2H2O (10), [CuCl(H2L4'')]Cl.2H2O (11),[Ni(HL5)(H2L5)]ClO4.C2H5OH.H2O (12), [Cu2(HL5)2](ClO4)2 (13) and[Co(HL4'')(OH)(H2O)]ClO4 (14).In addition to these complexes, the [Fe(HL1')2].H2O (1) complex of only the H2L1 ligand and the [Co(HL7')2]Cl (15) complex of H2L7 were obtained.The structures of synthesized ligands were characterized by elemental analysis, thermal analysis, FT-IR, UV-visible, LC-MS and NMR analysis. In addition to these, the metal complexes were further identified by conductivity, magnetic moment measurements, AAS and ICP-OES analysis.Furthermore, biologic activities of H2L1 and H2L4 ligands and [Co(L1')(HL1')] (2), [Cu(H2L1'')(H2O)2]Cl2.H2O (5) and [Co(L4')(HL4')] (9) complexes were investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1718
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259674.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons