Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1671
Title: 1980 sonrasında; yapı tasarım ve üretiminde meydana gelen değişimin "ürün-süreç" yenilikleri bağlamında analizi Yayınlanmamış doktora tezi
Other Titles: Analysis of the changes that occur during the building design and construction phase after 1980s in terms of product & process innovation
Authors: Akıncıtürk, Nilüfer
Erbil, Yasemin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgi
Teknoloji
Yenilik

Tasarım-yapım
Knowledge
Technology
Innovation
Network
Design-construction
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erbil, Y. (2010). 1980 sonrasında; yapı tasarım ve üretiminde meydana gelen değişimin "ürün-süreç" yenilikleri bağlamında analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren bilgisayar ve iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmelerin etkileri, küresel ölçekte bir değişim rüzgarı oluşturmuştur. Bu tarihten itibaren bilginin işlenmesi, saklanması ve dağıtılması, daha hızlı, daha güvenilir ve daha ucuz bir hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, birçok alanda üretim ekonomilerini temelden değiştirmiş, ürün çeşitliliği ve esnekliği konusunda önemli avantajlar sağlamıştır.Yeni ekonomik koşulların ortaya çıkardığı yeni pazar ortamında rekabet anlayışı biçimsel ve boyutsal olarak değişime uğramıştır. Kalite, maliyet, satış öncesi ve satış sonrası hizmet, hız gibi konuların öne çıktığı yeni pazarda faaliyet gösteren işletmelerin sayısında kayda değer bir artış meydana gelmiştir. Günümüz iş dünyasının hiper-rekabet ortamı olarak tabir edilen koşulları, piyasaya sunulan yeni ürünlerin sayısının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Değişen ekonomik koşullar ve yıkıcı rekabet ortamı, yenilikçi yaklaşımlara yönelmeyi gerektirmektedir. Dünya çapında tüm sektörler için geçerli olan bu gelişmelerin etkileri yapı endüstrisinde de hissedilmektedir.Düzenleyici kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler, uygulayıcılar, kullanıcılar, müşteriler, bilgi-enformasyon kaynaklarının bir araya geldiği çok yönlü bir oluşum olan yapı endüstrisinde, yeniliklerin gündeme gelmesi, seçilmesi, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaygınlaşması süreci, uluslararası platformda güncel bir araştırma konusudur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sektörün ekonomi içerisindeki belirleyici konumu ve yarattığı istihdam göz önüne alındığında, geleceğe yön verecek yenilik stratejilerinin geliştirilmesi bakımından yenilik sürecinde etkili olan faktörlerin tanımlanması ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin analiz edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu bağlamda, tezde, 1980 sonrasında yapı tasarım ve üretiminde meydana gelen yenilikler incelenmekte ve bu süreçte mimarların içinde oldukları ağların rolü irdelenmektedir.
Starting from the mid twentieth-century, developments in the computing and information technologies have triggered a big change globally. From this date processing, storing and distributing data has become faster, cheaper and more reliable. Technological advancements have fundamentally changed production economies in many sectors and provided advantages in terms of product variety and flexibility.The form and dimension of the concept of competition has also changed in line with the new market that had new economical conditions. The number of companies has increased considerably which are active in this new market where qualities such as quality, cost, before and after sales services, speed are more important than ever before.The conditions created by hyper competition of today's business world are causing more and more products to enter to the market. Changing economical conditions are forcing companies to adopt innovative approaches. These changes which are effective on all the sectors throughout the world is also effecting the construction sector.Construction sector is a multi dimensional formation formed by regulatory institutions and organizations, suppliers, implementers, users, clients, know-how and information sources. Bringing innovations to the agenda, selecting, applying innovations, the process of evaluating results and spreading innovations are current research subjects in international platforms. When the deterministic role of the construction sector in the economy and generated employment in developing countries such as Turkey is taken into consideration it is important to bring into the agenda, select, apply and monitor innovations related with technological products and processes. In this context, innovations that occurred in building design and production after 1980s and the roles assumed by architects during this process are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1671
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259665.pdf3.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons