Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1667
Title: 1878-1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen ikinci kuşak göçmen kadınların kültürleşme süreci (Bursa vilayeti İnegöl kazası örneği)
Other Titles: Acculturation process of second generation migrant women came from Balkans and Caucasia between 1878-1914 (The case of Bursa province-İnegöl district)
Authors: Abacı, Nurcan
Zafer, Ayşenur Bilge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı.
Keywords: Göç
Kültürleşme
İnegöl
Göçmen kadınlar
Balkanlar
Kafkasya
Immigration
Acculturation
Immigrant women
Balkans
Caucasia
Issue Date: 13-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zafer, A. B. (2015). 1878-1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen ikinci kuşak göçmen kadınların kültürleşme süreci (Bursa vilayeti İnegöl kazası örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1878-1914 yılları Osmanlı Devleti'nin çözüldüğü, savaş ve göç olgusunun yaşandığı bir dönemdir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları'nın ardından Balkanlar ve Kafkasya'daki topraklarını terk etmek zorunda kalan insanlar Anadolu'nun farklı alanlarına göç etmişlerdir. Bu bağlamda İnegöl ve çevresi de göç eden Müslüman nüfus için yeni bir yurt olmuştur. İnegöl ilçesi Balkan ve Kafkas göçmenlerinden pek çok farklı grubu barındırmaktadır. Araştırmada 1878–1914 yıllarında Balkanlar ve Kafkasya'dan İnegöl'e gelen göçmen kadınların kültürleşme süreci ve bu sürecin sonuçları incelenmiştir. Kültürleşme süreci sonucunda ortaya çıkan "bütünleşme" olgusu ve bu olgunun ortaya çıkmasını sağlayan faktörler ele alınmıştır. İnegöl örneğinde farklı göçmen gruplarının Türk kimliği altında birleştikleri ve yeni bir toplum oluşturdukları vurgulanmıştır. Çalışmada tarihsel veriler ile katılımcı araştırma sonucu elde edilmiş verilerin birlikte kullanıldığı bir yöntem uygulanmıştır. Mevcut literatür ile birlikte Osmanlı arşiv belgeleri ve Salnameler gibi birinci el kaynaklara başvurulmuştur. Ayrıca İnegöl yöresinde yaşayan göçmenlerle sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen veriler, tarihsel arka plan üzerine yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş veriler ile birlikte değerlendirilmiştir. Birinci bölümde; tezin teorik altyapısı ele alınmış, göç ve kültürleşme kavramları ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. İkinci bölümde; göçlerin tarihsel arka planına yer verilmiş, Balkanlar, Kafkasya ve İnegöl'e ilişkin genel bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde; 1878-1914 yılları arasında yaşanan göç süreçleri ve gelen göçmenler İnegöl boyutuyla birlikte ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, önceki bölümlerde elde edilen veriler ışığında, sözlü tarih görüşmeleri yoluyla elde edilen veriler değerlendirilmiş, İnegöl bölgesi göçmenlerinin kültürleşme süreci, bu süreci etkileyen faktörler ve kültürleşme sürecinin sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır.
In the period of 1878-1914, Ottoman Empire had dissolved and then war and migration processes have experienced. After the 1877-1878 Ottoman-Russian War and after the Balkan Wars people, who had to leave the territory in the Balkans and in the Caucasia, migrated to different areas of Anatolia. In this context, İnegöl and the surrounding area has been a new home for the Muslim migrant population. Even today İnegöl district contains many different immigrant groups from the Balkans and the Caucasia. In the research, acculturation process of immigrant women who came to İnegöl from the Balkans and the Caucasia between 1878-1914 and also the results of this process are examined. "Integration" phenomenon resulting from the process of acculturation and the factors responsible for the emergence of this phenomenon are discussed. It is emphasized that different migrant groups united under the Turkish identity and created a new society at İnegöl case. In this study, the data obtained from historical research and the data obtained from participatory research was used together. Together with the existing literature, first-hand sources such as the Ottoman archival documents and the Salname's were also consulted. In addition, oral history interviews were conducted with immigrants living in İnegöl. The data obtained from these interviews are assessed together with the data obtained as a result of the studies on historical background. In the first chapter of the thesis, the theoretical background has been discussed and the concepts of migration and acculturation have been introduced in detail. In the second chapter, the historical background of migration has been given, and an overview of the Balkans, the Caucasia and İnegöl has been presented. In the third chapter, migration processes between the years of 1878-1914, and immigrants have been discussed with İnegöl dimension. The fourth chapter analyzes the data obtained by means of oral history interviews in the light of the data obtained in previous sections. Also, acculturation process of immigrants in İnegöl, the results of this process and the factors affecting the process of acculturation have been explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1667
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427366.pdf154.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons