Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/16301
Başlık: Akademik yazımda bir araştırmadan birden fazla yayın üretmek: etik bir problem (mi?)
Diğer Başlıklar: Generating multiple publications from one research study in academic writing: an ethical problem (?)
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
0000-0001-8019-4009
Gündüz, Turgay
Anahtar kelimeler: Dilimleme
Yayın etiği
En küçük yayınlanabilir birim
Bölerek yayınlama
Çoklu yayın
Parçalanmış yayın
Tekrar yayın
Kendinden intihal
Salami-slicing
Publication ethics
Least publishable unit
Divided publication
Multiple publication
Segmented/fragmented publication
Duplication
Self-plagiarism
Yayın Tarihi: 20-May-2020
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gündüz, T. (2020). ''Akademik yazımda bir araştırmadan birden fazla yayın üretmek: etik bir problem (mi?)''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(1), 45-80.
Özet: Akademik yazımda bir araştırmadan birden fazla yayın üretmek, özellikle alan çalışmalarının yapıldığı bilim dallarında karşılaşılan bir durumdur. Bir araştırmadan birden fazla yayın üretme ile etik bir sorun olarak kabul edilen dilimleme arasındaki belirsiz alanlar kimi zaman araştırmacıların etik ihlal ithamlarına maruz kalmalarına, hatta idari soruşturmalara muhatap olmalarına sebep olabilmektedir. Araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler arasında yer almasına rağmen, ilgili alan yazında bir araştırmadan birden fazla yayın üretme ya da dilimleme hakkında ayrıntılı bilgiye rastlamak neredeyse mümkün değildir. Bu makalede dilimlemenin mahiyeti, kapsamı, sınırları incelenmekte, bu kavrama ilişkin farklı yaklaşımlar ve tartışmalar kritik edilerek dilimleme konusunun anlaşılmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede makalede şu sorulara cevaplar aranmaktadır: Dilimleme bir tekrar yayın türü ya da bir nevi kendinden intihal midir? Bir araştırmanın sonuçları mutlaka tek yayın olarak mı sunulmalıdır? Bir araştırmanın bütünlüğü ne anlama gelir, bütünlüğü bozan unsurlar nelerdir? Bir araştırma sonuçlarını parçalara ayırmanın ya da birden fazla yayın haline dönüştürmenin “uygun” veya “uygun olmayan” biçimleri nelerdir? Makalede önce resmi mevzuatta ve ilgili literatürde yapılan tanımlar gözden geçirilerek dilimlemenin ne olduğu ya da ne olmadığına ilişkin bir kavramsal çerçevenin oluşturulmasına gayret edilmekte, ardından dilimlemeyi etik açıdan sakıncalı kılan nedenler incelenmekte, son olarak, dilimleme sorunu ile karşılaşmamak için araştırmacı/yazarların, dergi editörlerinin ve araştırma kurumlarının yapması gerekenler üzerinde durulmaktadır.
Generating multiple publications from one research study is an occurrence often encountered in academic writing, especially in research areas which conduct field studies. Grey areas between producing more than one publication from a single piece of research and salami-slicing, which is considered as an ethical problem, may sometimes cause researchers to be exposed to ethical violation accusations or even to undergo administrative investigations. There is very little detailed information about salami-slicing even though it is considered as an act contrary to research and publication ethics. The same is true for generating more than one publication from a single piece of research. This article examines the nature, scope and limits of salami-slicing, and aims to contribute to the understanding of salami-slicing by criticizing various approaches and arguments. In this context, the article seeks answers to the following questions: Is salami-slicing a kind of duplication or a type of self-plagiarism / auto-plagiarism? Is it necessary to publish the results of a research study as a single article? What does research integrity mean, and what are the things that disrupt the integrity? What are the appropriate and inappropriate forms of dividing a single research result into pieces or of generating more from one publication? The article first creates a conceptual framework for what salami-slicing is and is not after reviewing the definitions in the official legislation and relevant literature, and then, examines the reasons that make salami-slicing unethical, and finally, expresses opinions on what the scholarly journal editors and research institutions should do to avoid the problem of salami-slicing.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1159943
http://hdl.handle.net/11452/16301
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:2020 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_2.pdf1.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons