Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16293
Title: XVI. yüzyılda bir Osmanlı müderrisi: Mevlana Muslihuddin Efendi ve mirası
Other Titles: An Ottoman muderris in the XVIth century: Mawlana Muslih al-din Effendi and his heritage
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Maydaer, Saadet
Keywords: Müderris
Bursa
İlmiye
Tereke
Kitap
Muderris
Ilmiye
Book
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Maydaer, S. (2011). "XVI. yüzyılda bir Osmanlı müderrisi: Mevlana Muslihuddin Efendi ve mirası". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20(1), 117-155.
Abstract: Sosyal ve ekonomik tarih çalışmalarının önemli kaynaklarından biri olarak bilinen, bir kimsenin öldükten sonra geriye bıraktıklarının kaydı anlamındaki terekeler, aynı zamanda ilim ve kültür tarihine de ışık tutan belgelerdir. Terekelerde kayıtlı kitapların sayısı, niteliği, hangi ilim dallarına ait oldukları ve maddî değerleri, bize kaydedildikleri dönemin ilmî ve fikrî ortamı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Farklı meslek gruplarından kişilerin terekeleri ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, sahip oldukları kitaplarla entelektüel yaşamlarına, diğer eşyalarıyla ise sosyo-ekonomik düzeylerine ilişkin çıkarımlarda bulunmak mümkündür. XVI. yüzyılda Bursa’da yaşamış İsa Bey Medresesi müderrislerinden Muslihuddin Efendi’nin terekesinden hareketle yapılan bu çalışma, okuduğu kitaplarla, sahip olduğu mal-mülk, köle ve cariyeleriyle, giydikleriyle, kullandığı eşyalarla, hatta boş zamanlarında oynadığı satranç takımıyla, bir Osmanlı müderrisinin nasıl bir portre çizdiğinin anlaşılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
As an important source for social and economic history, estates, which are the registers of the heritage left by deceased people, are also documents shed light on the history of science and culture. Containing a lot of information about books inherited such as names, contents and values, they give some important clues about the scientific and intellectual environment of their time. It is possible to learn a good deal of information about their intellectual life and socio-economic status from books and goods, respectively. This study aims to be helpful to understand various aspects of an Ottoman muderris/scholar, in the case of Muslih al-din Effendi, who was a muderris at the Isa Bey Madrasah in Bursa in 16th century, by analyzing his books, properties, slaves and concubines, clothing, household goods, even a chess set he played in leisure times, which were listed in his estate.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143645
http://hdl.handle.net/11452/16293
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2011 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_5.pdf960.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons