Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16269
Title: Hadis-Fıkıh ilişkisi veya mezhep imamlarının otoritesi
Other Titles: The relationship between Hadith-Fiqh or the authority of sect imams
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kahraman, Hüseyin
Keywords: Hadis
İmam
Yaklaşım
Mezhep
Etki
İhtilaf
Hadith
School
Difference
Approach
Effect
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, H. (2017). ''Hadis-Fıkıh ilişkisi veya mezhep imamlarının otoritesi''. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(1), 1-37.
Abstract: Mezhep imamlarının ihtilaflarının nedenleri araştırıldığında hadislere yaklaşımın temel sebep olduğu görülecektir. Birçok kitap imamların hadislere yaklaşımım açıklamaya çalışmıştır. Bu kitaplardan biri de Muhammed Avvâme'nin "Eserü'l-Hadisi'ş-Şerîf fi İhtilâfii-Eimmetii-Fukahâ" adlı eseridir. Ancak bu çalışmanın başta isminin muhtevaya uygun olmaması gibi bazı eksikleri bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikle başlık ve içeriğin birbiriyle olan ilişkisinden başlamak üzere eserde verilen bazı bilgiler ve yapılan yorumlar farklı açılardan incelenmeye çalışılmıştır. Aynca yazarın, kanaatimizce, eksik bıraktığı veya konu açısından önem arz etmesine rağmen detayına girmeden geçtiği bazı hususlara da işaret edilmiştir.
The majör reasons of controversies among madhab imams are mostly their approach to Hadith. A lot of books have been trying to explain the approach of İmams to Hadith. One of these books is "Eserü'l-Hadisi'ş-Şerîf fi İhtilâfii- Eimmeti'l-Fukahâ" by Muhammed Avvame. However, this study has some deficiencies like its name is not proper with its context. Therefore, some information and comments are tried to be evaluated from different perspeetives by starting the relation betvveen title and context. Besides, some aspects which the author leave unfinished or not give details even if it is important, has been indicated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497300
http://hdl.handle.net/11452/16269
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2017 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_1.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons