Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16118
Title: Kalvinizm’de kader anlayışı
Other Titles: Predestination in calvinism
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Tarakçı, Muhammet
Keywords: Kader
Seçilmişlik
Seçilmişler
Lanetliler
Kurtuluş
Aklanma
Kutsanma
Predestination
Election
The elect
The damned
Salvation
Justification
Glorification
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarakçı, M. (2010). "Kalvinizm’de kader anlayışı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 93-119.
Abstract: Bu makalede Hıristiyanlıkta kader anlayışıyla ilgili üç temel soruya cevap bulunmaya çalışılmaktadır. İlk olarak seçilmişliğin mahiyeti ele alınacak ve “Tanrı ezelde sadece seçilmişleri mi, yoksa seçilmişlerin yanı sıra lanetlileri de belirlemiş midir?” sorusuna Kalvinizm’in verdiği cevap açıklanacaktır. İkinci olarak, seçilmişliğin iman ve iyi davranışlarla ilişkisi üzerinde durulacak ve insanların dünyadaki iyi veya kötü davranışların ezeldeki ilahî seçimde bir etkisinin olup olmayacağı tartışılacaktır. Son olarak, “Kurtuluştan mahrum bırakılan lanetlilerin ezelde belirlendiği kabul edilirse, bu kişilere karşı bir haksızlık yapılmış olur mu?” sorusuna cevap aranacaktır.
This article tries to find answers to three questions concerning Christian idea of predestination. Firstly, it gives the answer to the question, “Did God predestine only the elect, or did he predestine the damned as well as the elect? The second question is “Does the election or reprobation depend on human good or bad works? Lastly, the article seeks an answer to the question, “Is there any injustice against the reprobate if they are predetermined by divine decree for eternal destruction?”
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143657
http://hdl.handle.net/11452/16118
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2010 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_5.pdf384.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons