Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15827
Title: Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre Allah ve mekân
Other Titles: Allah and space according to Abu al-Muin al-Nasafi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Muhammed, Kadir Recep
Karadaş, Cağfer
Keywords: Ebü’l-Muîn en-Nesefi
Allah
Mekân
Mâtürîdîlik
Abu al-Muin al-Nasafi
Space
Maturidi thought
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Muhammed, K. R. ve Karadaş, C. (2008). "Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre Allah ve mekân". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 245-262.
Abstract: Bu makalede mekân kavramının etimolojik ve terim manası üzerinde durulmuş, söz konusu terimin İslâm düşüncesinde bir tartışma konusu haline gelişi ve tarihi süreç içerisinde oynadığı role yer verilmiştir. Allah’a mekân nispet etme noktasında ileri sürülen tezler belirtilmiş, Allah’a yer ve yön izafe etmenin imkânı Ebü’l-Muîn en-Nesefî açısından incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak da Nesefî’nin konu ile ilgili sunduğu naklî ve aklî delillerin yanı sıra şiirlerden kısa örnekler vermek suretiyle müteal bir varlık için hâdis belirtilerin söz konusu olamayacağı şeklinde ulaştığı sonuç değerlendirilmiştir.
In this article we studied the etymological and terminological meaning of “space”, with examining its role through history and how it became a subject of controversy in Islamic thought. In the second part we tried to examine different views of attributing of space to Allah and the possibility of attribution of space and aspect for Allah, according to Abu al-Muin al-Nasafi. Finally, through expressing logical and narrative arguments, with poetical argument also, put by Nasafi we explained his conviction that a transcendental being does not accept created peculiarities.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143763
http://hdl.handle.net/11452/15827
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2008 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_11.pdf250.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons