Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1565
Title: Afganistan'da Şiîlik tarihi ve Hazaralar
Other Titles: The history of Shi'ism in Afghanistan and Hazaras
Authors: Çelenk, Mehmet
Sultanoghli, Gul Mohammad
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Afganistan
İslam
Ehl-i Beyt
Şiîlik
Hazaralar
Afghanistan
Islam
Ahl al-Bayt
Shiism
Hazaras
Issue Date: 29-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sultanoghli, G. M. (2018). Afganistan'da Şiîlik tarihi ve Hazaralar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Afganistan'da Şiîlik tarihi ve Hazaralar başlıklı tezimizde, Afganistan'da İslamiyet'in tarihi seyri ve Şiîlik mezhebinin burada nasıl, ne zaman ve hangi dönemlerde yayıldığı araştırılmıştır. Bunun yanı sıra Şiîliğin hangi etnik gruplar üzerinde etkili olduğu belirtilerek, Hazaralar'ın nasıl bir süreç içerisinde Şiîliği kabul ettikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Afganistan jeo-stratejik ve jeopolitik açıdan ciddi bir önem arz ettiği için tarih boyunca pek çok kültürel etnik yapıya ve farklı inançlara ev sahipliği yapmış, diğer yandan da birçok yabancı gücün istilasına ve işgaline maruz kalmıştır. İslamiyet'in Afganistan'a yayılışı Hz. Ömer döneminden itibaren başlamıştır. Emevîlerin, Hâşimilere ve mevaliye karşı izlediği dışlayıcı politika ve Abbasilerin Ali evladına ve Ehl-i beyte karşı tutum ve politikaları birçok Seyyid ailesi ve Ehl-i Beyt taraftarını Afganistan'a göç etmeye zorlamıştır. Hazaracat sahip olduğu jeo-stratejik konum sebebiyle Ehl-i Beyt taraftarlarının, sonrasında Şiîlerin, sığınak merkezi haline gelmiştir. Bu sebeple Hazara toplumu peyderpey Şiîliği kabul etmiş ve zamanla Afgan coğrafyasının ana Şiî unsuru haline gelmişlerdir.
In our thesis which is titled "The History of Shi'ism in Afghanistan and Hazaras", we looked into the history of Islam in Afghanistan, along with how, when and in which periods Shiism spread there. Besides, we attempted to analyze on which ethnicities Shiism was influential and how the Hazaras accepted Shiism. Since Afghanistan is very important in terms of geo-strategic and geo-political aspects, it has been a home to many cultural ethnic structures and beliefs throughout history; on the other hand, it experienced many foreigners' invasion and occupation. Expansions of Islam to Afghanistan have started by the time of the Second Caliph Omar. The exclusionary policy of the Umayyads against the Hashemites and Mawali and the oppression and bad attitudes of the Abbasids against the Ahl al-Bayt forced many Sayyid families and their supporters to migrate to Afghanistan. Meanwhile, Hazaracat has become a shelter for the supporters of Ahl al-Bayt and later for Shiites because of its geo-strategic position. Therefore, the Hazaras have gradually accepted the Shiism and become the main Shi'i factor of the Afghan geography.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1565
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523879.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons