Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15609
Title: Giyasüddîn Handmîr'in hayatı, eserleri ve tarihçiliği
Other Titles: Giyasuddin Handmir's life, works and historiography
Authors: Apak, Âdem
Khomushova, Farishtamo
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
0000-0002-5970-7161
Keywords: Handmir
Ḥabîbü’s-siyer
Timurlular
Hüseyin Baykara
Herat
Mirhand
Khwândamîr
Ḥabib al-siyar
Timurids
Huseyin Bayqara
Herat
Mîr-khvând
Issue Date: 22-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Khomushova, K. (2020). Giyasüddîn Handmîr'in hayatı, eserleri ve tarihçiliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gıyaseddin Handmîr on beşinci ve on altıncı yüzyılın en önde gelen tarihçilerinden birisidir. Kendisi islâmî ilimlere derin bir bakış açısıyla yaklaşarak pek çok alanda eserler vermiştir. Dünya Tarihi alanında değerli eserleri kaleme alan Handmir, metodu ve çalış-malarıyla dikkat çekmektedir. Dünya Tarihi çalışmalarında Kur'an ve daha önce yazılmış olan tarihi eserlere te-melli bir yaklaşıma sahip olduğundan dolayı kaynaklarının çeşitliliği ve bunları değerlen-dirmesi ile titiz bir araştırmacılık örneği teşhir etmektedir. Tarihî olayları inceleyerek ya-şadığı dönem için şahsî gözlemlerini de çalışmalarında kaynak olarak kullanması ve ger-çekleri tüm yönleriyle ortaya koyulmasına gayret etmesi onun orijinal yönlerindendir. Dünya Tarihine önemli katkılarda bulunarak şahsiyeti ve çalışmalarıyla pek çok tarihçileri etkilemiştir.
Giyasuddin Handmir is one of the leading historians of the fifteenth and sixteenth century. He approached Islamic sciences from a perspective and worked in many fields. Handmir, who has written valuable works in the field of World History, draws attention with his method and studies. Since the Qur'an and its historical works, which have been written before, have a based approach in World History studies, they present example of a meticulous research with the diversity of sources and their assessment. It is his original aspects that he uses his personal observations as a resource for his studies and strives to reveal the facts in all as-pects for the period he lived by examining historical events. He made important contribu-tions to the World History and influenced many historians with his personality and works.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15609
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
farishtamo_khomushova_tez.pdf.pdf3.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons