Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15497
Title: Hulefâ-i Râşidîn döneminin İslam tarihinde belirleyici rolü (Hz. Ebû Bekir dönemi)
Other Titles: The decisive role of the rightly guided caliphs in the history of Islam (The reign of Abu Bakr)
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Grabus, Merzuk
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
0000-0001-6958-8664
Keywords: İslam tarihi
Sahabe
Halife
Hz. Ebû Bekir
Medeniyet
History of Islam
Companion
Caliph
Abu Bakr
Civilization
Issue Date: 2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Grabus, M. (2020). Hulefâ-i Râşidîn döneminin İslam tarihinde belirleyici rolü (Hz. Ebû Bekir dönemi). Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yapılan bu çalışmada Hz. Ebû Bekir dönemi ele alınmıştır. Dönem olarak Hz. Peygamber'den sonrası olması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Konuya çalışırken mevcut çalışmalardan yararlanmakla birlikte ağırlıklı olarak birincil kaynaklara müracaat edilmiştir. Öncellikle temel İslam Tarihi kaynakları kullanılmıştır. Doktora çalışması bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın muhtevasından ve yönteminden bahsedilmiştir. Birinci bölümde sahâbenin İslam medeniyetindeki yeri ve öneminden bahsedilmiştir. Bu bölümde ayrıca Hz. Ebû Bekir'in sahabe arasındaki yeri ve değeri de ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Hz. Ebû Bekir döneminde meydana gelen ana meseleler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Hz. Ebû Bekir dönemindeki uygulamalardan bahsedilmiştir.
This thesis focuses on the period of Hz. Abu Bakr. This period of Islamic history is especially important because it follows the Prophet (pbuh) and his time immediately. Throughout the research, along with necessary primary sources, special attention has been paid the secondary sources as well. Sources of Islamic history were considered firstly. This doctorate thesis comprises of an introduction and three chapters. Introduction is composed of brief presentation of the thesis and its methodology. First chapter deals with the place and importance of sahabah in Islamic civilization. This chapter also explores the place and prominence of Abu Bakr among other sahabah. In the second chapter, I deal with the main developments of Abu Bakr's reign. And finally, the third chapter is mainly concerned with some of administrative dealings of Abu Bakr.
URI: http://hdl.handle.net/11452/15497
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
merzuk_grabus_tez.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons