Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1540
Title: İnvazif ve noninvazif ventile edilen prematüre bebeklerde, serum IGJ-1, IL-6, IL-8, IL-10 ve tnf-alfa düzeyi ile bronkopulmoner displazi arasındaki ilişki
Other Titles: Cytokines (TNF-ALFA, İL-6, İL-8, İL- 10) and serum İGF-1 levels for bronchopulmonary dysplasia development in invasive and noninvasive ventilated premature infants
Authors: Köksal, Nilgün
Yılmaz, Cansu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Prematüre
Bronkopulmoner displazi
Sitokinler
IGF-1
Bronchopulmonary dysplasia
Cytokines
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, C. (2016). İnvazif ve noninvazif ventile edilen prematüre bebeklerde, serum IGJ-1, IL-6, IL-8, IL-10 ve tnf-alfa düzeyi ile bronkopulmoner displazi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, seri olarak alınan serum insülin bezeri büyüme faktör-1 (IGF-1) düzeyleri ile trakeal aspirat sıvısında bakılan IGF-1 ve sitokin düzeylerinin prematüre bebeklerde bronkopulmoner displazinin (BPD) önceden tahmin edilebilirliğini araştırmaktır. Bu prospektif çalışmaya Ocak 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılan 32 hafta ve altındaki prematüre bebekler alındı. Tüm hastaların yatışlarının 1, 3, 7, 21 ve 28. günlerindeki kan örneklerinde IGF-1 ile izlemde entübe olan olguların trakeal aspirat sıvısında (TAS) IGF-1, proinflamatuvar ve anti-inflamatuvar sitokin konsantrasyonları ELISA ile ölçüldü. Çalışmaya 40 prematüre bebek alındı ve 14 (%35) bebekte BPD tanısı konuldu. BPD gelişen olguların bakılan serum IGF-1 düzeyi, BPD gelişmeyen olgularınkinden anlamlı olarak düşük olduğu saptandı. İlave olarak, BPD gelişen olguların TAS pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuar sitokin (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10) konsantrasyonlarının daha yüksek olduğu belirlendi. BPD gelişen olguların TAS IGF-1 düzeyi, BPD gelişmeyen bebekler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Orta ve hafif BPD' ye göre, ağır BPD' de serum IGF-1 düzeyleri anlamlı olarak düşük, TAS sitokin düzeyleri ise anlamlı olarak yüksek bulundu. BPD gelişiminin önceden tahmin edilmesini sağlayabilmek için yapılan ROC (Receiver operating characteristics) analizi ile serum IGF-1 ve TAS pro-inflamatuvar ve anti-inflamatuar sitokinlerinin (TNFα, IL-6, IL-8, IL-10) cut-off değerleri saptandı. Bu çalışmada serum IGF-1 ve TAS'da ölçülen sitokin konsantrasyonları ile BPD gelişiminin prematüre bebeklerde önceden tahmin edilebileceği gösterilmiştir.
The aim of this study is to determine the importance of cytokine and insülin like growth factor (IGF-1) levels in tracheal aspirate samples (TAS) and IGF-1 levels in serum for predicting bronchopulmonary dysplasia (BPD) risk in premature infants. The study was conducted in Uludag University Medical Faculty Neonatal Intensive Care Unit between January 2015 and December 2015. Premature infants who born 32 gestational weeks and before were enrolled. The blood samples of all patients were obtained on days 1st, 3rd, 7th, 21st and 28th for testing serum IGF-1 levels. Tracheal aspirate samples were obtained IGF-1, anti-inflammatory and pro-inflammatory cytokine levels with ELISA. The study included fourty premature babies, thirty five percent (n= 14) of whom had the diagnosis of bronchopulmonary dysplasia. Serum samples of the babies with BPD had significantly lower IGF-1 than the samples of infants without BPD. In addition, pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine concentrations were significantly higher in BPD group. There was no statistically significant difference between TAS IGF-1 levels in infants who developed BPD compared with the who do not develop BPD. According to the medium and mild BPD, severe BPD was found significantly lower serum IGF-1 levels and significantly higher cytokine levels in the TAS. We used receiver operating characteristics (ROC) analysis in order to predict the risk of BPD development and determine the cut off levels of anti-inflammatory and pro-inflammatory cytokines (TNF-alfa, IL-6, IL-8, IL-10) in tracheal aspirate and serum IGF-1. This study suggests the prediction of serum IGF-1 levels and cytokine levels in tracheal aspirate samples for development of bronchopulmonary dysplasia in prematüre infants.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1540
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons