Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1538
Title: Abdominal visseral ve cilt altı yağ dokusu volümü, karaciğer yağlanma oranı ile düşük ve orta riskli hastalarda koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin multidedektör bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of relationship between abdominal visceral fat tissue volume, subcutaneous fat tissue volume and hepatosteatosis with low and moderate-risk coronary artery disease: assessment with multidetector computed tomography coronary angiography
Authors: Gökalp, Gökhan
Türksever, Günay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: MDBT
Koroner anjiyografi
KAH
Visseral yağ volümü
MDCT
Coronary angiography
CAD
Visceral fat volume
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türksever, G. (2016). Abdominal visseral ve cilt altı yağ dokusu volümü, karaciğer yağlanma oranı ile düşük ve orta riskli hastalarda koroner arter hastalığı arasındaki ilişkinin multidedektör bilgisayarlı tomografi koroner anjiografi ile değerlendirilmesi. Yayımlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Koroner arter hastalığı (KAH), gelişmiş ülkelerdeki morbidite ve mortalite nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bazı çalışmalarda artmış abdominal yağ birikiminin ve hepatosteatozun KAH için risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Biz çalışmamızda abdominal visseral yağ volümü (AVYV), abdominal subkutan yağ volümü (ASYV) ve hepatosteatozun KAH ile ilşkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. Ayrıca abdominal visseral yağ dokusu ile aynı kökenden orjin alan epikardial yağ dokusu volümü (EYV)'nü de elde olunan multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) kesitlerinden hesaplayarak EYV ile KAH ilişkisini değerlendirdik. Çalışmaya Mart 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji departmanında KAH şüphesi ile MDBT koroner anjiografi tetkiki yapılan, yaşları 40-74 arasında 60 hasta dahil edildi. MDBT koroner anjiografi ile koroner kalsiyum skorları (KKS), koroner arterlerde plak varlığı ve stenoz oranı belirlendi. KAH öyküsü olan, KKS 400'ün üzerinde olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Obstriktif koroner arter hastalığı (OKAH) herhangi bir ana koroner arterde %50 ve üzerinde darlık olması olarak tanımlandı. MDBT ile abominal visseral-subkutan yağ volümleri, EYV ve hepatosteatoz miktarı ölçüldü. Hastaların demografik özellikleri, vital bulguları ile boy, kilo, bel çevresi ölçümleri kaydedildi. Çalışmamızda EYV, AVYV, hepatosteatoz ile koroner plak ve OKAH varlığı arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Ancak AVYV/TAYV ve AVYV/ASYV oranları ile plak varlığı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Ayrıca AVYV/TAYV, AVYV/ASYV ve EYV/ASYV oranları ile KKS arasında anlamlı korelasyonlar tespit edilmiştir (p<0,05). Elde etiğimiz veriler, KAH açısından düşük ve orta riskli hastalarda yağ volümlerine ait bu üç oranın, EYV ve AVYV'ne göre KAH ile daha ilişkili olabileceğini göstermektedir.
CAD is the leading cause of morbidity and mortality in industrialized countries. Some studies reported that increased abdominal fat accumulation and hepatosteatosis (HS) are risk factors for CAD. We aimed to assess whether abdominal subcutaneous fat volume (ASFV), abdominal visceral fat volume (AVFV) and HS are associated with CAD. We also measured epicardial fat volüme (EFV) which has the same origin as AVF tissue by MDCT using acquired slices and studied the relationship between EFV and CAD. In this study, 60 patients aging 40 to 74 years old with suspected CAD who underwent MDCT coronary angiography (MDCTCA) between March 2014 and May 2015 at Uludag University Faculty of Medicine Radiology Department were included. Coronary calcium scores (CCS), presence of coronary artery plaque (CAP) and coronary artery stenosis were determined by MDCTCA. Patients with a history of CAD and CCS higher than 400 were excluded from the study. Obstructive CAD (OCAD) was defined as 50% or more stenosis of main coronary arteries. VAFV, SAFV, EFV and HS were assessed by MDCT. Demographic datas, vital signs, height, weight, waist circumference measurements of patients were recorded. In our study, we did not find a significant association between EFV, AVFV and presence of CAP and OCAD (p>0,05). However a significant association was found between ratios of AVFV/TAFV, AVFV/ASFV and presence of CAP (p<0,05). There were also significant correlations between CCS and visceral fat ratios, including AVFV/TAFV, AVFV/ASFV and EFV/ASFV (p<0,05). Our data indicates that these three ratios may be more relevant to CAD in low and moderate-risk group than either EFV or AVFV.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1538
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415070.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons