Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1515
Title: 13-14 yaş grubu bilgisayar oyuncuları ile çeşitli branşlardaki sporcuların basit reaksiyon zamanlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of simple reaction times of 13-14 aged video game players and athletes in varied branches
Authors: Şahin, Şenay
Birinci, Yakup Zühtü
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı/Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı.
Keywords: Basit reaksiyon zamanı
Bireysel spor
E-spor
Raket sporu
Takım sporu
E-sports
Individual sports
Simple reaction time
Team sports
Racket sports
Issue Date: 4-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Birinci, Y. Z. (2017). 13-14 yaş grubu bilgisayar oyuncuları ile çeşitli branşlardaki sporcuların basit reaksiyon zamanlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan araştırmanın amacı, 13- 14 yaş grubundaki çeşitli branşlardaki sporcular ile bilgisayar oyuncularının (BO/e-sporcu) basit reaksiyon zamanlarını (BRZ) incelemektir. Araştırma kapsamında 164 erkek 41 kadın olmak üzere toplamda 205 katılımcı gönüllü olmuştur. Katılımcıların ortalama yaşı 13 (12-15 yıl), ağırlığı 45,3 kilogram (kg) (23-103), vücut kütle indeksleri (BMI) 18,6 kg/m2 (13-36) ve yüzde yağı (%FAT) %17 (6-43) 'dir. Araştırmada işitsel ve görsel uyaranlara karşı BRZ'ler MP36 (Biopac System, USA) cihazı, vücut kütle indeksi Biyoelektrik İmpedans Analizörü (TANİTA, TBF300 Japonya) cihazı ile kaydedilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile test edilmiştir. Normal dağılıma uygunluk gösteren sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, uygunluk göstermeyen sürekli değişkenler için medyan (Minimum-Maksimum) olarak belirtilmiştir. Sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve bağımsız örneklem "t" testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasında ilişki olup olmadığı Pearson ve Spearman sıra korelasyon katsayıları ile incelenmiş ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS v.21 programı kullanılmıştır. Bilgisayar oyuncuları ile bilgisayar oyunu oynamayanların işitsel-görsel sağ ve sol el reaksiyon zamanı (RZ) değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark tespit edilmiştir (p<0.001). Bilgisayar oyuncularının, spor yapmayanlara göre; işitsel-görsel sağ ve sol el RZ değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düzeyde fark belirlenmiştir (p<0.01). Ancak bilgisayar oyuncuları ile takım, bireysel ve raket sporu yapan sporcular arasında işitsel-görsel sağ ve sol el RZ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak çalışmamızda; bilgisayar oyuncuları ile hentbol, voleybol, masa tenisi, badminton, kısa mesafe koşu ve yüzme sporcularının işitsel-görsel el BRZ değerlerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.
The aim of the presented study was to evaluate the simple reaction times (SRT) of some athletes in various branches with an age range of 13 and 14 years and players of video games (VGP/cyber-athlete). A total of 205 participants composed of 164 males and 41 females volunteered in the context of the study. Mean age, weight, body mass index (BMI) and body fat percent (FAT %) of the participants were 13 years (12-15), 45.3 kilogram (kg) (23-103), 18.6 kg/m2 (13-36) and 17% (6-43%) respectively. SRT against auditory and visual stimuli were recorded using a MP36 device (Biopac System, USA) and body mass index was recorded by a Bioelectrical Impedance Analyzer device (TANITA, TBF300 Japan). Shapiro-Wilk test was used to evaluate whether continuous variables were normally distributed. For descriptive statistics, mean ±standard deviation was used in the analysis of continuous variables with normal distribution, and median (Minimum-Maximum) values were used in the analysis of continuous variables with non-normal distribution. Mann-Whitney U-test and independent samples "t" test were used for the comparisons of continuous variables between the groups. Pearson and Spearman rank correlation coefficients were used to evaluate the correlations between the continuous variables, if any and p<0.05 were accepted as statistically significant. SPSS v.21 program was used for statistical analyzes. A statistically significant difference was found between the auditory-visual right and left hand reaction times (RT) of VGPs and participants who don't play video games (p<0.001). A statistically significant difference was found between the auditory-visual right and left hand RT of VGPs and participants who were not athletes (p<0.01). However, no significant difference was found between VGPs and athletes who perform team sports, individual sports and racket sports in auditory-visual right and left hand reaction times (p>0.05). In conclusion, it was found in this study that auditory-visual simple hand reaction time values were similar in VGPs and athletes playing volleyball, handball, table tennis, badminton and sprinters and swimmers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1515
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471960.pdf6.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons