Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14863
Title: Salnâmelere göre XIX. Asrın II. Yarısında Antakya’da idârî ve sosyo-ekonomik durum
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Yılmaz, Muhammed Fatih
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Ottoman
Osmanlı
Halep
Antakya
Aleppo
Antioch
Salname (yearbook)
Province
Administration
Socio-economic situation
Salnâme
Vilayet
İdare
Sosyo-ekonomik durum
Issue Date: 22-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. F. (2020). Salnâmelere göre XIX. Asrın II. Yarısında Antakya’da idârî ve sosyo-ekonomik durum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Salnâmelere Göre XIX. Asrın II. Yarısında Antakya’da İdarî ve Sosyo Ekonomik Durum” adıyla hazırlanan bu çalışma, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bir kaza merkezi olan Antakya şehrinin Osmanlı’nın son dönemlerindeki durumu hakkında bilgi vermektedir. Tez, üç bölümden oluşmaktadır. Girişte salnâmeler ve salnâmelerin içerikleri ile çeşitleri hakkında bilgi verildikten sonra Halep Vilayet Salnâmeleri irdelenmiştir. Birinci bölümde Antakya isminin etimolojik kökenlerinin araştırılması yapılarak, bu ismin tarih boyunca kullanılan şekilleri ve değişik yazılışlarına değinilmiştir. Ayrıca Antakya’nın coğrafi konumu ve tarihine dair bilgiler verildikten sonra Osmanlı döneminde Antakya’nın idârî yapısı salnameler ışığı altında incelenmiştir. İkinci Bölümde Antakya’nın etnik, dinî, demografik ve iktisadî yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Osmanlı Antakya’sındaki eğitim-öğretim hayatı anlatılmış, bunun yanısıra Osmanlı’nın şehirde inşâ ettiği mimarî eserler hakkındaki bilgilere değinilmiştir.
This study provides information about the situation of Antioch City which was a county seat within the borders of Ottoman Empire in the last period of Ottoman Empire. The thesis consists of three chapters. In the introduction part, information about Salnames and their contents and types of Aleppo Province Salnames (yearbook) are examined. In the first chapter, the etymological origins of the name Antioch were investigated and the forms and different spellings of this name used throughout the history were mentioned. In addition, after giving information about the geographical location and history of Antakya, the administrative structure of Antakya was examined under the light of salname. In the second part, information is given about the ethnic, religious, demographic and economic structure of Antakya. In the third chapter, the educational life in the Ottoman Antioch is explained and the information about the architectural works built by the Ottomans in the city is mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14863
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammed_Fatih _Yılmaz.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons