Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/14774
Başlık: İlyas İbn İsa: Hayatı, eserleri ve düşünceleri
Diğer Başlıklar: İlyas İbn İsa: His life, works and thoughts
Yazarlar: Yediyıldız, M. Asım
Aydın, Zeynep
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İlyas ibn İsa
Bayramî
Biyografi
Bayrâmî
Vahdet-i vücûd
Akhisârî
Saruhânî
Biography
Cifr
Vahdat al-vucûd
Havas
Vefk
Siyâsetnâme
Menâkıb
Rumûzü’l-Künûz
Esmâ-i Hüsnâ
Fusûl-i Aşere
Tabiatnâme
Kıyâfetnâme
Ferahnâme
Menâkıbnâme
Rumûz al-Künûz
Esmâ al-Hüsnâ
Yayın Tarihi: 27-Oca-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydın, Z. (2020). İlyas İbn İsa: Hayatı, eserleri ve düşünceleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Osmanlı Devleti’nin en güçlü dönemine tekabül eden XVI. yüzyılda özellikle Akhisar’da önemli ilim adamları yetişmiştir. Günümüze birçok eser bırakan İlyas ibn İsa da bunlardan birisidir. Medrese yanında drgâhı da bulunan İlyas ibn İsa, Bayramiyye tarikatinin İseviyye kolunun kurucusudur. Ayrıca şehzadeler vasıtasıyla idare ile de iletişimi olmuştur. Dolayısı ile onu tanımaya çalışmak, dönemin ilim, tasavvuf, siyaset ve toplum hayatını anlamamıza yardım edecektir. Bu çalışmada, eserlerinden yola çıkılarak İlyas ibn İsa’nın hayatı ve eserleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Fusûl-i Aşere, Rumûzü’l-Künûz ve Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn eserlerinin önemlilerindendir. Vahdet-i vücût anlayışının hâkim olduğu eserlerinde padişah, şehzade ve lalalar başta olmak üzere devlet adamlarına nasihatler önemli yer tutmaktadır. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerini idrak etmiş bir âlim ve mürşid olarak İlyas ibn İsa, cifr, havas ve vefk gibi gizli ilimlere olan ilgisi dikkat çekmektedir.
Many significant intellectuals lived in the 16th century, the most powerful period of the Ottoman Period, especially in the region of Akhisar. İlyas ibn İsa, who left numerous works, was one of those scholars. İlyas ibn İsa, whose Dervish lodge stood beside a madrasah, belonged to the Şemsiyye branch of Bayrami religious order/ that was founded by Akşemseddin and he founded the İseviyye branch of the same religious order. While living among the folk, he also had a connection with the administration through princes. Trying to get to know him can cast a light on understanding the scholarship, Sufism, politics and community life of the period. This study will introduce his works and based on his writings his life history. Some of the important works of him include Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Fusûl-i Aşere, Rumûzü’lKünûz and Menâkıb-ı Şeyh Mecdüddîn His works that mainly concentrates on Vahdat-i Vucud offers advises to sultan, princes, and statesmen especially to ‘lala’ teachers of princes to a great extent. It takes attention that as a scholar and murshid, who lived during the dynasties of II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim and Kanuni Sultan Süleyman, his works heavily focused on cifr, havas, vefk.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14774
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
zeynep_aydın.pdf4.14 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons