Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14725
Title: Kelâ’î ve "el-iktifâ’ fî megâzî resûlillâh ve’s- selâseti'l-hulefâ" isimli eseri
Other Titles: Elâ'î and his work "al-ıktifâ fî megâzî resulillâh wa selâseti'l-hulefâ
Authors: Oruçoğlu, İlhami
Otman, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kelâ’î
Sirah
Siyer ve Megâzî
Maghâzî
el-İktifâ
al-İktîfâ
Almoravid
Almohad
Murâbıtlar-Muvahhidler
Issue Date: 22-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Otman, E. (2020). Kelâ'î ve "el-iktifâ’ fî megâzî resûlillâh ve’s-selâseti'lhulefâ" isimli eseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez de genel olarak Endülüslü muhaddis ve tarihçi Kelâ’î’nin (565-634/11701237) el-İktifâ’ fî (bimâ tedammenehû min) megâzî Resûlillâh ve’s-selâsetî’l-hulefâ’ adlı eseri göz önünde bulundurarak rivayetlerin nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin amacına, kaynaklarına ve muhtevasına yer verilmiştir. Birinci bölümde Kelâ’î’nin hayatı, nesebi, ilmi hayatı, içerisinde bulunduğu siyasi ve kültürel ortam, müellifin hocaları ve öğrencileri gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde Kelâ’î’nin el-İktifâ isimli eserinin üslûbu, kaynakları, kaynakların kullanımı ve muhtevasına dair bilgilere yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise elde edilen bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.
SELÂSETİ'L-HULEFÂ" In the thesis, in general, the Andalusian muhaddis, the historian Kelâ’î (565634/1170-1237) and his work “al-Iktifâ fî Megâzî Resulillâh wa Salâsa al-Hulefâ" are examined. Our study consists of an introduction and two parts. In the introduction part of the thesis, the aim of the thesis, sources and content of the thesis are given. In the first chapter, the subjects such as Kelâ’î's life, descent, scientific life, cultural environment, political environment, teachers and students of the author are given. In the second part, the information about the methods, sources, usage of the sources and the content of the work are given. In the conclusion part, evaluations were made in the light of the information obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/14725
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
esra_otman.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons