Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14335
Title: Abdülkerîm el-Cîlî’de din ve inanç: İmân ve inkâr üzerine farklı bir yaklaşım
Other Titles: Religion and belief in Abdu’l-Karîm al-Jili: A different approach to belief and unbelief
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kartal, Abdullah
Keywords: Cîlî
Din
İman
İnkar
al-Jîlî
Religion
Belief
Unbelief
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, A. (2003). "Abdülkerîm el-Cîlî’de din ve inanç: İmân ve inkâr üzerine farklı bir yaklaşım". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 215-232.
Abstract: Vahdet-i vücûd geleneği, mistik tecrübeden hareketle Allah-insan ve kâinat arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışır. Bu doktrinin bazı teorik ve pratik sonuçları vardır ki, bunlardan en önemlileri, din, iman ve inkâr konularıdır. Söz konusu doktrinin en önemli simalarından biri olan Abdülkerîm el-Cîlî de, doktrininin sonucu olarak inanç ve ibadet kavramlarına değişik yorumlar getirmektedir. Ona göre bütün varlık, Allah’a ibadet etmek için yaratılmışsa, bu, hangi inanca sahip olursa olsun, herkesin gerçekte Allah’a ibadet etmekte olduğunu gösterir. Buna göre bütün din ve inançlar, Allah’a ibadetin şu ya da bu şekildeki formundan ibarettir ve bunun bir sonucu olarak cehennemde azaba maruz kalanlar, içinde bulundukları halden memnun olacaklar ve azaptan lezzet alacaklardır.
The tradition of pantheism tries to explain the relation between God, and human and universe in the perspective of mystical experience. This doctrine, of course, has some theoretical and practical consequences, the most important ones of which are religion, faith and unbelief. Abdu’l-Karîm al-Jili, one of the representative of this doctrine, also mentioned religion in general frame of his doctrine. In his opinion, now that they are created for divine worship, all human beings, in fact, believe and worship God although they have different religions. So, all religions and beliefs are not but this and that form of divine worship. As a result, one who is in torture in the hell is glad about his position because God’s mercy surpasses His wrath.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143912
http://hdl.handle.net/11452/14335
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2003 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_11.pdf248.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons