Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13792
Title: Çokkültürlülük ve Türkiye’deki görünümü
Other Titles: Multiculturalism and the appearance in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı.
Çelik, Hacer
Keywords: Çokkültürcülük
Çokkültürlülük
Kimlik
Küreselleşme
Multiculturalness
Multiculturalism
Identity
Globalization
Issue Date: 1-Dec-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, H. (2008). “Çokkültürlülük ve Türkiye’deki görünümü”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(15), 319-332.
Abstract: Çokkültürlülük 1980lerle birlikte modern topluma ve ulus devlet modeline getirilen eleştiriler ile artan küreselleşme eğilimleri sonucu yaygınlık kazanmış bir sosyo-kültürel olgudur. Ekonomik ve siyasi dengelerdeki değişimlerin de bir sonucu olan çokkültürlülük, gebe olduğu değişimlerden ötürü ekonomik ve siyasi gelişmeleri etkilemeye de adaydır. Bu çalışmada Türkiye’deki çokkültürlülük anlayışının ortaya çıkışının temel saikleri birbirine zıt gibi görünen tarihsel yaklaşımlarla irdelenmektedir. Türkiye’de 20. yüzyılın sonlarından bu yana alevlenmiş görünen çokkültürlülük tartışmalarının, zaman içinde ortak bir Türklük üst kimlik kavramına götüreceği düşünülebilir.
Multiculturalism is a socio-cultural phenomenon that became widespread due to the criticisms made against modern societies and nation-state models spcecifically after 1980s. Multiculturalism has the potentials to affect economic and political developments in the future, as much as and due to the fact that it is a result of the developments of such economic and political changes. The fundamentals of multicultural thought in Turkey are gone through in this paper with respect to different historical approaches that seem opposite to each other. It can be thought that the multiculturalism discussions that seem to have been revived since the end of the 20th century might take to a common upper-identity that could be named as Turkishness.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214917
http://hdl.handle.net/11452/13792
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_15_4.pdf218.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons