Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13450
Başlık: Bişr B. Gıyâs El-Merîsî, hayatı, görüşleri ve islâm düşünce tarihindeki yeri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kılavuz, Ahmet Saim
Anahtar kelimeler: Bıshr B. Ghıyâth al-Marisî
Mürcie'den Merîsiyye
Kaza- kader
Marîsıyya party of the Murdjia
Will-pouer
Yayın Tarihi: 1987
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kılavuz, A. S. (1987). "Bişr B. Gıyâs El-Merîsî, hayatı, görüşleri ve islâm düşünce tarihindeki yeri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 99-109.
Özet: Mürcie'den Merîsiyye fırkasının kurucusu olan Bişr b. Gıyâs el-Merîsî, fıkhî bilgileri Ebu Yûsuf'tan almış, Hammâd b. Seleme ve Siifyân b. Uyeyne'den az miktarda hadis rivayet etmiştir. Cehm b. Safvân'ın ortaya attığı Kur'anın yaratılmış ol­duğu fikrini serbestçe tartışmış ve Me'mûn'un ilmi sohbetlerinde yer almıştır. Hadisçiler tarafından bid'atçı ve cehmî olmakla suçlanan Bisr, istitâat (kudret), kaza- kader, irade ve kulların fiillerinin yaratılması konusunda siinnî inancı benimsemiştir.
Bıshr B. Ghıyâth al-Marisî who founded the Marîsıyya party of the Murdjia has got his knowledge of Islamic jurisprudence from Abu Yusuf; he has also nar- rated a small number of traditions from Hamtnad b. Salama and Sufyân b. Uyayna. Furthermore, he has freely debated the idea that the Koran had been created which Djahm B. Safvân brought forth, and has entered into the scientific talks of Ma'mün. Whilst he has been accused by the studens of the traditions of having been apocry- phal and Djahmı, Bıshr has indeed adopted the Sunnite creed regarding the abilitiy (omnipotence of God), eternal preordinance and destiny, will-power and the crea- tion of human acts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144229
http://hdl.handle.net/11452/13450
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:1987 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_11.pdf772.55 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons