Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1336
Title: Hepatosellüler karsinomada üsnik asit ve sorafenib'in kombin tedavi olarak anti-tümöral etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the anti-tumoral effects of usnic acid and sorafenib as combination therapy on hepatocelluler carcinoma
Authors: Egeli, Ünal
Yurdacan, Beste
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: HSK
Sorafenib
Üsnik asit
Kombin etki
HCC
Usnic asid
Combined effect
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurdacan, B. (2017). Hepatosellüler karsinomada üsnik asit ve sorafenib'in kombin tedavi olarak anti-tümöral etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde hepatasellüler karsinomanın (HSK) tümörün heterojen yapısı ve tedavide tek bir kemoterapik ajan olarak sorafenibin (SOR) kullanılması, HSK tedavisinde başarıyı kısıtlamakta olup güncel tedavi sorunlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle HSK'da mevcut kemoterapik ajanlar ile birlikte çeşitli kemoterapik ilaç kombinasyonlarının, bitkisel özütlerin ve etken maddelerinin terapötik etkilerinin araştırıldığı çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu nedenle, mevcut tez kapsamında HSK'da güncel tedavi sorunlarına çözüm getirmek, SOR'un kontrol hücrelerinde sitotoksik etkisi azaltmak ve HSK hücrelerinde terapötik etkisini arttırmak amacıyla ilk kez üsnik asit (UA) ile SOR'un kombin terapötik etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Mevcut tez kapsamında belirlenen süre ve konsantrasyonlarda UA ve SOR'un ayrı ayrı ve kombin uygulamalarının HSK ve kontrol hücre hatlarında hücre proliferasyonu üzerindeki etkileri WST-1 analizi ile belirlenmiş olup, apoptotik etkilerinin ve hücre siklusu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için Annexin V ve hücre siklusu analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hücrelerde meydana gelen morfolojik değişimler akridin oranj-etidyum bromür floresan boyaması ile görüntülenmiştir. WST-1 analizi sonuçlarına göre, UA ve SOR kombin uygulanan HSK hücrelerinde canlılık oranının tek SOR ve UA uygulanan hücrelere göre daha fazla oranda azaldığı ve HUVEC kontrol hücrelerinde SOR'un toksik etkisinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, kombin SOR ve UA'nın HSK hücrelerinde geç apoptotik ve nekrotik ölüme neden olarak, HSK hücrelerinin özelliklerine göre G0/G1 ve G2/M evresinde hücre miktarında artış tespit edilmiştir. Son olarak, SOR ve UA kombin uygulanan HSK hücrelerinde geç apoptotik ve nekrotik ölümün yanı sıra vakuol sayısında belirgin seviyede artış görüntülenmiştir Sonuç olarak, mevcut tez çalışmasında ilk kez SOR ve UA'nın HSK hücrelerinde sitotoksik ve apoptotik etkileri in vitro olarak değerlendirilerek sinerjik etkiye sahip oldukları belirlenmiştir.
The heterogeneous structure of hepatocellular carcinoma (HCC), the use of sorafenib (SOR) as a single chemotherapeutic agent have been limited the success of treatment of HCC and have been linked to current treatment problems. Thus, the studies investigating therapeutic effects of various chemotherapeutic drug combinations, herbal extracts and active ingredients together with existing chemotherapeutic agents in HCC has recently gained importance. In the present thesis, we aimed to determine the combinational therapeutic effect of SOR with usnic acid (UA) for the first time in order to solve the current treatment problems in HCC, to reduce the cytotoxic effect of SOR in normal cells and to increase the therapeutic effect in HCC cells. The effects of SOR or UA or their combination on cell proliferation in HCC and HUVEC normal cell lines were determined by WST-1 assay at specified times and concentrations, and then Annexin V and cell cycle analyses were performed to demonstrate the effects on apoptosis and cell cycle in the present thesis. In addition, the morphological changes in the treated cells were visualized by acridine orange-ethidium bromide staining. According to the results of WST-1 analysis, we determined that the viability ratio of HCC cells treated with a combination of UA and SOR was more decreased than SOR and UA alone treated cells and the toxic effect of SOR was reduced in HUVEC control cells. In addition, a increase in the percentage of cells in the G0/G1 and G2/M phase according to HCC cells characteristics was analyzed by inducing to late apoptotic and necrotic death in HSC cells treated with a combination of SOR and UA. Finally, in addition to late apoptotic and necrotic death, a significant increase in the number of vacuole was observed in HCC cells treated with a combination of SOR and UA. In conclusion, we determined for the first time the synergistic effect of a combination of SOR and UA on HCC cells by evaluating in vitro the cytotoxic and apoptotic effects in the present thesis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1336
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
468735.pdf4.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons