Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1313
Title: Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda komorbidite indekslerinin [hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (HCT-CI), flexıble hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (flexıble hct-cı), pretransplant assesment of mortalıty score (pam score), charlson comorbıdıty ındex (CCI)] 2 yıllık sağkalım üzerine prediktif değerlerinin birbirleriyle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of predictive values of 2-year survival of comorbid indexes [hematopoietic cell transplantation – comorbidity index (HCT-CI), flexible hematopoietic cell transplantation – comorbidity index (flexible HCT-Cİ), pretransplant assesment of mortality score (pam score), charlson comorbidity index (CCİ)] in hematologic malignant patients with hematopoietic stem cell transplantation
Authors: Özkocaman, Vildan
Yaman, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hematopoetik kök hücre nakli
Komorbidite indeksleri
Hastalıksız sağkalım
Toplam sağkalım
Hematopoietic stem cell transplantation
Comorbidity indices
Disease free survival
Overall survival
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, F. (2017). Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hematolojik maligniteli hastalarda komorbidite indekslerinin [hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (HCT-CI), flexıble hematopoıetıc cell transplantatıon – comorbıdıty ındex (flexıble hct-cı), pretransplant assesment of mortalıty score (pam score), charlson comorbıdıty ındex (CCI)] 2 yıllık sağkalım üzerine prediktif değerlerinin birbirleriyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hematopoetik kök hücre naklindeki gelişmeler bu işlemin daha yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi malign hematolojik hastalıkların yanında aplastik anemi, bazı solid tümörler, gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. HKHN ile önemli bir oranda hastalık kontrolü ve kür sağlama başarısı yakalanmıştır. Hematopoetik kök hücre (HKH); kemik iliğinde, bebek kordon kanında, periferik kanda bulunan kan hücrelerine dönüşebilen kök hücreleridir. HKHN kemik iliği veya periferik kandan HKH'lerin toplanması ve hastaya infüzyon yolu ile verilmesi işlemidir. Allojenik HKHN (AHKHN) bir vericiden alıcıya kök hücrelerin transfer edilmesi, otolog HKHN (OHKHN) ise hastanın kendi hücrelerinin infüzyonla kendine verilmesi işlemidir. HKHN birçok ciddi hastalık için kür sansı sağlayan tek tedavi yöntemi olmasına karşın önemli oranda mortalite ve morbiditeyi de beraberinde taşımaktadır. Hastalık evresi, yaşı, HLA uyumu, alıcı ve verici arasındaki cinsiyet uyumu, komorbid hastalıklar nakil ilişkili komplikasyon ve mortaliteyi belirlemektedir. HKHN sonrası prognozu öngörmek amacıyla çeşitli komorbidite indeksleri kullanılmaktadır. Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCT-CI), Flexible Hemotopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (Flexible HCT-CI), Pretransplant Assessment of Mortality score (PAM score), Charlson Comorbidity Index (CCI) bu komorbidite indekslerinden en sık kullanılanlarıdır. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada hesaplanan komorbidite indekslerini karşılaştırılarak 2 yıllık hastalıksız sağkalım ve toplam sağkalımı öngörmede prediktif değerlerini saptamayı amaçladık. Çalışmamızda komorbidite indekslerinin hastalıksız sağkalım ve toplam sağkalımı öngörmede yetersiz olduğu görülmüştür (p>0,05). Bu konuyla ilgili daha geniş hasta sayılarını içeren daha uzun takip süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Advances in hematopoietic stem cell transplantation has led this procedure to be applied more widely and successfully. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is used in the treatment of many diseases such as aplastic anemia, some solid tumors, as well as malign hematologic disorders such as leukemia, lymphoma, and multiple myeloma. By HSCT, the success of remission and disease control has been achieved. Hematopoietic stem cell (HSC) is the stem cell that is found in bone marrow, infant cord blood stem and peripheral blood, and capable of conversion to blood cells. HSCT is a process of collecting HSCs from bone marrow or peripheral blood and, delivering them via infusion to the patient. Allogeneic HSCT (Allo-HSCT) is the transfer of stem cells of donor to recipient, autologous HSCT (Auto-HSCT) is the process of self-infusion of the patient's own stem cells. Although HSCT is the only treatment that provides cure for many serious diseases, it also carries significant mortality and morbidity. Disease stage, age, HLA compatibility, donor/recipient sex matching, comorbid conditions determine transplant related complication and mortality. Various comorbidity indices are used to predict the prognosis after HSCT. Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (HCT-CI), Flexible Hematopoietic Cell Transplantation Comorbidity Index (Flexible HCT-CI), Pretransplant Assessment of Mortality score (PAM score), Charlson Comorbidity Index (CCI) are the most commonly used indices. In this retrospective study, we aimed to determine the predictive values of 2-year disease-free survival and overall survival by comparing the calculated comorbidity indices. In our study, comorbidity indices were found to be insufficient to predict disease-free survival and overall survival (p>0.05).There is a need for longer-term follow-up studies involving larger numbers of patient.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1313
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463955.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons