Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1298
Title: Bir çevre kirliliği türü olarak gürültünün okullardaki düzeyinin tespiti
Other Titles: Determining the noise level in schools as a type of environmental pollution
Authors: Bulunuz, Mızrap
Abakay, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: Gürültü
Gürültü düzeyi karşılaştırılması
Gürültü standartları
Okulda gürültü kirliliği
Okul gürültü ölçümü
Comparing noise level
Noise
Noise pollution in school
Noise standarts
School noise measurement
Issue Date: 13-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abakay, H. (2017). Bir çevre kirliliği türü olarak gürültünün okullardaki düzeyinin tespiti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensitüsü.
Abstract: 2016 yılının Mayıs ayında yapılan bu tez çalışmasının iki temel amacı vardır. Birincisi farklı düzeydeki okulların gürültü düzeylerinin tespit edilmesi ve tespit edilen gürültü düzeylerinin yönetmelikte belirtilen standartlarla karşılaştırılması, ikincisi ise ilkokul, ortaokul ve lise gibi farklı okul türleri arasındaki gürültü düzeylerinin kendi aralarında karşılaştırılmasıdır. Tez çalışması tanımlayıcı tipte bir çalışma olup Bursa ili Orhangazi ilçesinde seçilen 3 ilkokul, 3 ortaokul ve 4 lisede yapılmıştır. Bu okullarda ses ölçümleri yapılırken 'Brüel&KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L' ses ölçüm cihazı kullanılmıştır. Ses ölçümleri bina içinde ve bina dışında olmak üzere ders ve teneffüs esnasında yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Okullarda ölçülen gürültü düzeyinin yönetmelikte belirtilen standartlarla karşılaştırılması 'Tek Örneklem t-testi' kullanılarak, farklı düzeydeki okullar arasındaki gürültü karşılaştırılması ise 'Tek Faktörlü Varyans Analizi' kullanılarak yapılmıştır. Ölçümlerden elde edilen bulgular neticesinde tüm okulların iç ortam gürültü seviyelerinin yönetmelikte belirtilen değerlerden anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptanmıştır. Dış ortam gürültü seviyelerine bakıldığında ise sadece bir okulun belirtilen sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür. Dış ortam ve iç ortam gürültü düzeyi ölçümlerinde merkezi okulların gürültü düzeylerinin şehir merkezinden uzak okulların gürültü düzeylerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara göre yeni yapılacak okullar şehir merkezinden uzak, gürültü düzeylerinin düşük olduğu alanlara yapılmalıdır. Ayrıca tüm okullarda ses yalıtımı yapılmasına ihtiyaç vardır. Farklı düzeydeki okul türlerinin karşılaştırılmasında ise ilkokulların gürültü düzeyinin diğerlerinden anlamlı şekilde farklı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular tüm okul türlerinde gürültü düzeylerinin tespit edilerek, kontrol edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
There are two main purposes of this thesis research conducted in May 2016. The first is to determine the noise levels occuring in schools and to compare those noise levels with the standards specified in the regulation. The second is to compare the noise levels among the different school levels such as primary school, secondary school and high school. This thesis research is a descriptive (supplementary) type of research which was done in 3 primary schools, 3 secondary schools and 4 high schools in Orhangazi-Bursa. In these schools, 'Bruel & KjaerHand-held Analyzer Type 2250-L' sound meter was used to take sound measurements. Determining the noise levels was done during break time and lesson time both outdoors and indoors of the schools. The statistics of the results were computed with SPSS program. The 'One Sample t-test' was used to compare the noise level measured in schools with the standards specified in the regulation, and the noise comparison between schools at different levels was performed using ' One-way Anova'. Findings demonstrated that the indoor noise levels of all schools were significantly higher than the values recommended in the regulation. When the outdoor noise levels are examined, it is seen that only one school is below the recommended values. Outdoor and indoor noise levels of central-city schools were higher than the noise levels of schools far from city-center. According to these findings, new schools need to be constructed in areas where the noise levels are low, far from the center of the city. There is also a need for sound insulation in all schools. Comparisons of school types at different levels found that the noise level of primary schools was significantly higher than the others. These findings indicate that a program is a needed to detect and design methods for controlling excessive noise in all school types.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1298
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471957.pdf4.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons