Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1292
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına 01.01.2010-31.12.2015 tarihleri arasında başvuran ayaktan takip edilen veya yatırılarak izlenen lenfadenopatili olguların değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of cases with lymphadenopathy admitted to Uludag University Faculty of medicine, department of pediatrics between the dates 01.01.2010 - 31.12.2015
Authors: Çelebi, Solmaz
Yakut, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Lenfadenopati
Etiyoloji
Child
Lymphadenopathy
Etiology
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yakut, U. (2017). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına 01.01.2010-31.12.2015 tarihleri arasında başvuran ayaktan takip edilen veya yatırılarak izlenen lenfadenopatili olguların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Lenfadenopati çocukluk yaş grubunda sık karşılaşılan bir sorun olup, dikkatli fizik muayene ve izlem yapılmalı, gerekli durumlarda laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmalıdır. En sık enfeksiyonlara bağlı lenfadenopati görülmesine karşın malignite dışlanmalıdır. Bu çalışmanın amacı lenfadenopati ile ayaktan başvuran veya yatırılarak izlenen olguların demografik, klinik, serolojik ve radyolojik tetkikleri değerlendirildi. Ocak 2010 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Genel Polikliniği, Çocuk Acil Polikliniği ve Çocuk Enfeksiyon polikliniğe lenfadenopati nedeni ile başvuran 401 olgu incelendi. Olguların epidemiyolojik özellikleri klinik ve laboratuvar bulguları elektronik dosyalarından retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular enfeksiyon grubu ve enfeksiyon dışı grup olarak sınıflandırılıp verileri karşılaştırıldı. Çalışmadaki olguların 252'si erkek, 149'u kızdı. Ortalama yaş 6,4 yıl (1,5 ay - 18 yaş) olduğu görüldü. Enfeksiyon grubundaki 340 olgudan, 252'si spesifik olmayan lenfadenit, 48'i viral lenfadenit, 12'si tüberküloz lenfadenit, 9'u tularemi lenfadeniti, 8'i stafilokok lenfadeniti, 5'i BCG lenfadeniti, 3'ü toksoplazma lenfadeniti, 2'si kedi tırmığı lenfadeniti ve 1 olgu Eikinella lenfadeniti tanısı aldı. Enfeksiyon dışı grupta 61 olgu olup, reaktif lenfadenopati, kawasaki, lenfoma, ALL, Rosai Dorfman Hastalığı, Sjogren, Castelman hastalığı, Miksoid mezenkimal tümör saptanan olgular yer aldı. Özellikle enfeksiyon grubunda olguların lenfadenopati boyutlarının daha büyük olduğu, laboratuvar değerlerinde lökositoz ve LDH daha yüksek olarak saptandı. Lenfadenopati, çocuk hekimlerine en sık başvuru sebeplerinden biri olup, büyük bir kısmı enfeksiyon nedenlidir. Ancak malign hastalıklarında bulgusu olduğu unutulmamalıdır.
Lymphadenopathy is a common problem in childhood, requiring Careful physical examination and monitoring. For the diagnosis laboratory and imaging methods should be used whenever necessary. Although it is commonly due to infections, malignancy should be excluded. The aim of this study is to evaluate the demographic, clinical, serological and radiological aspects of cases that were followed up or hospitalized with lymphadenopathy. Between January 2010 and December 2015, 401 patients admitted to Uludag University Medical Faculty, the outpatient clinics of General Pediatrics, Pediatric Emergency and Pediatric Infection Disease with lymphadenopathy were evaluated. Clinical findings, laboratory findings of the epidemiological features of the cases were evaluated retrospectively. The cases were classified in two groups; infection group and non-infection group. The data from these two groups were compared. Out of 401 cases, 252 cases were male and 149 were female. The mean age was 6.4 years (1.5 months - 18 years). Out of the 340 cases in the infection group, 252 were non-specific lymphadenitis, 48 were viral lymphadenitis, 12 were tuberculous lymphadenitis, 9 were tularemia lymphadenitis, 8 were staphylococcal lymphadenitis, 5 were BCG lymphadenitis, 3 were toxoplasmosis lymphadenitis, 2 were diagnosed with cat scratch lymphadenitis and 1 case with Eikinella lymphadenitis. There were 61 cases in the noninfected group, including reactive lymphadenopathy, kawasaki, lymphoma, ALL, Rosai Dorfman disease, Sjogren, Castelman disease, Myxoid mesenchymal tumor. In the cases belonging to the infection group, lymph nodes were found to be larger in size, leukocytosis was more frequent and LDH was found to be higher. Lymphadenopathy is the most common cause of hospital admission; most of them being associated with infection. However, it should be kept in mind that it might also be encountered in the course of various malignancies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1292
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471480.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons