Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1290
Başlık: Hastanede yatan çocukların beslenme durumu ve malnütrisyon yönünden değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of nutritional status and malnutrition in hospitalized children
Yazarlar: Özkan, Tanju Başarır
Erseven, Eren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hastane
Malnütrisyon
Çocuklar
Nütrisyon
Antropometri
Hospital
Malnutrition
Children
Nutrition
Anthropometry
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erseven, E. (2017). Hastanede yatan çocukların beslenme durumu ve malnütrisyon yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Malnütrisyon çocukluk çağında ölümlerin %50'den fazlasından sorumlu olan bir klinik durumdur. Bu çalışmada hastaneye yatırılan çocukların başvuru sırasında nütrisyonel durumu ve hospitalizasyon sürecinin beslenme üzerine etkilerinin araştırılmasını amaçlamıştır. Çalışmaya 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında UÜTF Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde yatırılarak izlenen 1 ay–18 yaş arası 97 çocuk alındı. Olguların yaşı, cinsiyeti, doğum şekli, anne sütü kullanımı ve süresi, kardeş sayısı, oda sayısı ve kişi başına düşen gelir, kronik hastalık varlığı, hataneye yatış nedeni ve yatış süreleri, hastaneye yatış ve çıkışları sırasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, 3 yaşın altında baş çevresi, orta kol çevresi (OKÇ), triseps deri kıvrım kalınlığı (TDKK), laboratuar verileri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Doksan yedi olgunun 46'sı (%47,4) erkek, 51'i (%52,6) kız idi. Ortalama yatış süresi 7 (2-44) gündü. Olguların 55'i (%56,7) normal vajinal yol ile doğarken 41'i (42,3) sezaryen ile doğmuştu. 92 (%94,8) olgu anne sütü almış olup 4 (%4,1) olgu hiç anne sütü almamıştı. Anne sütü alım süresi ortalama 10 aydı. Olguların ortalama 1 (0-6) kardeşi olup kişi başına düşen aylık gelir 354 (11-3750) TL idi. 73 (%75,3) olgunun kronik hastalığı bulunmaktaydı. Doksan yedi olgunun 17'sinin (%17,5) enfeksiyon, 17'sinin (%17,5) gastrointestinal sistem, 16'sının (%16,5) endokrin hastalıklar nedeniyle yatırıldığı saptandı. Yatış anında malnutrisyonlu 15 (%15,5) olgu varken taburculuk anında bu sayı 12'ye (%12,3) geriledi (p=0,250). Olguların sosyodemografik ve antropometrik karşılaştırmalarından sadece 5 yaş ve altı olgularda TDKK açısından anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,007). Hospitalizasyonun malnütrisyon üzerine pozitif ya da negatif katkısı olmadığı saptandı.
Evaluation of nutritional status and malnutrition in hospitalized children Malnutrition is responsible for more than fifty percent of childhood deaths. Children who are in necessity to be hospitalized, have substantial risk of morbidity and mortality for malnutrition. In this study, we aimed to investigate the nutritional status of hospitalized children at the time of admission, and the effects of hospitalization period on nutritional status. Ninety seven children who were admitted to Uludag University Medical Faculty Pediatrics Department between January 2015 and December 2015; were included in the study. Data collected from each patient included; age, gender, methods of delivery, Breast milk and duration of use, number of siblings, number of rooms at the house, income per capita of the family, presence of systemic chronic diseases, causes of stay and lenght of hospitalization, height and body mass index measurements between admission and discharge, head circumference in patients younger than 3 years of age, middle arm circumference (MAC), triceps skin fold thickness (TSFT) and laboratory. The mean age of 97 cases was 92,5 months old (range:1 month-18 years). Forty six (47,4%) were males and 51 (52,6%) were female. The mean duration of hospitalization was 7 days (range:2-44). Fifty five (56,7%) were normal vaginal delivery and 41 (42,3) were cesarean section delivery. Ninety two (94,8%) cases received breastmilk and 4 (4,1%) cases did not receive breastmilk at all. The mean duration of breastmilk was 10 months. The cases had average 1 (0-6) sibling, 3 rooms (including the living room) at their houses and mean monthly income per capita was 354 (11-3750) Turkish Liras. Seventy three (75,3%) patients had chronic illness. Hospitalization causes of the 97 cases, 17 (17,5%) were infectious diseases, 17 (17,5%) were gastrointestinal and 16 (16,5%) were endocrine diseases. Fifteen (15,5%) patients were diagnosed with malnutrition at the time of admission and 12 (12,3%) at the time of discharge (p=0,250). Sociodemographic and anthropometric comparisons of the cases revealed a significant difference only in TSFT at 5 years and below (p=0.007). In our study, no positive or negative contribution of hospitalization was found on malnutrition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1290
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
471478.pdf616.36 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons