Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12757
Title: Otizm spektrum bozukluğu olan hastalarda risk faktörleri ve dismorfolojinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of risk factors and dismorphology in patients with autism spectrum disorders
Authors: Miniksar, Dilşad Yıldız
Keywords: OSB
Risk faktörleri
Dismorfi
ASD
Risk factors
Dysmorphia
Issue Date: 7-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Miniksar, D. Y. (2020). "Otizm spektrum bozukluğu olan hastalarda risk faktörleri ve dismorfolojinin incelenmesi". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),220-236
Abstract: Çalışmamızda Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısına sahip çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özellikleri, prenatalpostnatal öyküleri,dismorfik bulguları ve olguların annelerinin gebelik öykülerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu prospektif tanımlayıcı çalışmaya OSB tanısı alan yaşları 5-17 arasında olan 74 çocuk ve ergen dahil edilmiştir. Bu çocukların zeka düzeyini belirlemek için Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC –R) kullanılmıştır. Otistik semptomların şiddetini değerlendirmek için Çocukluk Otizm Derecelendirme Ölçeği (CARS) kullanılmıştır. Olguların annelerinin gebelik öyküsü, olguların prenatal ve postnatal öyküleri, varsa o zamanın görüntüleme raporları ile birlikte aile anamnezi ve epikriz kayıtları değerlendirilmiştir. Olguların fizik muayene ile baş çevresi ölçülmüş ve dismorfik bulguları Minör Konjenital Anomaliler için Yüzey Değerlendirme ölçeği kullanılarak belirlenmiştir Olguların annelerinin gebelik öyküleri, olguların prenatalpostnatal risk faktörleri ve dismorfoloji ASD etyolojisinde etkili bulunmuştur OSB etyolojisi karışık ve tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, çalışmamızdaki verilerle bu spektrumun risk faktörleri değerlendirilmiş, etyopatogenezinin aydınlatılmasına katkı sunulmuş ve OSB’nin önlenebilir risk faktörleri belirlenmiştir.
The aim of the current study was to investigate the sociodemographic characteristics, prenatal and postnatal history, and dysmorphic findings of children and adolescents diagnosed with Autism spectrum disorder (ASD) and the pregnancy history of the mothers of these cases. The prospective descriptive study included 74 children and adolescents aged 5-17 years, diagnosed with ASD. The Wechsler Intelligence Scale for ChildrenRevised (WISC)-R was used to determine intelligence level of these children. Childhood Autism Rating Scale (CARS) was used to evaluate the severity of autistic symptoms. The cases were evaluated in respect of the pregnancy history of the mothers, the prenatal and postnatal histories of the cases, family anamnesis with any imaging reports of that time if available, and epicrisis records. In the physical examination of the cases, head circumference was measured, and dysmorphic findings were determined according to the Surface Evaluation for Minor Congenital Anomalies scale. Prenatal, postnatal risk factors, dysmorphology and pregnancy history of mothers were found to be effective in the etiology of ASD in children with ASD. : Although the etiology of ASD is complex and has not been fully elucidated, the data obtained in this study from the evaluation of the risk factors of this spectrum have contributed to the clarification of the etiopathogenesis, and identified the preventable risk factors of ASD.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220917
http://hdl.handle.net/11452/12757
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_7.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons