Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12748
Title: Evaluation of the mean platelet volume and platelet distribution width in children with familial mediterranean fever
Other Titles: Ailevi akdeniz ateşli çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım genişliğinin değerlendirilmesi
Authors: Duksal, Fatma
Güven, Ahmet Sami
Arslan, Mesut
Doğan, Melih Timuçin
Aygüneş, Utku
Keywords: Çocuk
Children
Ailevi Akdeniz ateşi
Ortalama trombosit hacmi
Mutasyon
Trombosit dağılım genişliği
Familial mediterranean fever
Mean platelet volume
Mutation
Platelet distribution width
Issue Date: 18-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Duksal, F. vd. (2020). "Ailevi akdeniz ateşli çocuklarda ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım genişliğinin değerlendirilmesi". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),208-219.
Abstract: Platelet activation plays a key part in the process of atherosclerosis. The risk of atherosclerosis increased in familial Mediterranean fever (FMF). Mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW) and platelet counts are important in platelet activation. The aim of present study was to evaluate the relationship between the MPV, PDW, PLT counts and mutation types of FMF in children in attack free period. PLT counts, MPV, PDW, age, sex and mutation types of patients were recorded retrospectively from medical records of patients. Three hundred sixty-eight children with FMF in attack-free period and 379 healthy children were included in the study. MPV of the patients were lower than those of control (p<0.001). However PDW counts of the patients were higher than those of control groups (p<0.001). The PLT counts were not different between patients and control subjects (p>0.05). Of 368 patients; homozygous, heterozygous, and compound mutations were seen, respectively, in 51, 267, and 51 patients. The MPV of patients with homozygous (p=0.029) and heterozygous(p=0.041) mutations were found higher than that of patients with compound mutations. There was no difference between heterozygous and homozygous mutation in terms of MPV (p>0.05). In addition, there was no difference between heterozygous, homozygous and compound mutations in terms of PDW and PLT counts (p>0.05). The most common mutations were M694V (n=131), E148Q (n=82), M680I, (n=37), and V726A (n=32). There wasn’t seen significant difference among these mutations in terms of MPV, PDW and PLT counts (p > 0.05). Although, atherosclerosis risk is increased in high MPV levels, we couldn’t find this relationship in current study. It may be due to all the patients were under colchicine treatment. On the other hand PDW levels were found higher in patients than control group. To verify this relationship between PDW and MPV values, further investigations are needed.
Trombosit aktivasyonu ateroskleroz sürecinde anahtar rol oynamaktadır. Ateroskleroz riski ailevi Akdeniz ateşi (AAA) hastalığında artmıştır. Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve trombosit sayısı, trombosit aktivasyonunda önemlidir. Çalışmanın amacı ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve trombosit sayılarıyla ataksız dönemdeki AAA’lı çocukların mutasyon tipinin arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ortalama trombosit hacmi, trombosit dağılım genişliği ve trombosit sayıları, yaş, cinsiyet ve mutasyon tipleri, hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük incelenerek kaydedilmiştir. Çalışmaya atak döneminde olmayan 368 AAA’lı çocuk hasta ve 379 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. BULGULAR: Ortalama trombosit hacmi (MPV), hastalarda kontrol grubuna göre daha düşüktür (p<0.001). Fakat trombosit dağılım genişliği kontrol grubuna göre daha yüksektir (p<0.001). Trombosit sayıları açısından hasta ve kontrol grubu arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Homozigot, heterozigot, birleşik mutasyonlar 368 hastanın sırasıyla 51, 267 ve 51’inde saptanmıştır. OTH; homozigot mutasyonlu (p=0.029) ve heterozigot mutasyonlu hastalarda (p=0.041) birleşik mutasyonlu hastalardan daha yüksek bulunmuştur. Homozigot mutasyonlu hastalarla, heterozigot mutasyonlu hastalarda ortalama trombosit hacmi açısından fark bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca, trombosit dağılım genişliği ve trombosit sayılar açısından heterozigot, homozigot ve birleşik mutasyonlar arasında fark saptanmamıştır (p>0.05). En sık görülen mutasyonlar M694V (131), E148Q (82), M680I, (37), and V726A (32) olarak saptanmıştır. Bu mutasyonlar arasında MPV, trombosit dağılım genişliği ve trombosit sayıları açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p > 0.05). Ateroskleroz riski yüksek MPV değerlerinde artmış olsa da, şimdiki çalışmada bu ilişkiyi bulamadık. Bu, belki de tüm hastaların kolşisin tedavisi altında olduğundan kaynaklanmış olabilir. Diğer yandan PDW değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır. PDW ve MPV arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220909
http://hdl.handle.net/11452/12748
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_6.pdf932.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons