Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12747
Title: Çocuklarda demir eksikliği anemisinde iştahsızlık ve koku duyusu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Other Titles: The association between loss of appetite and sense of olfaction in children with iron deficiency anemia
Authors: Aygüneş, Utku
Çiçek, Ayla Uzun
Keywords: İştah
Çocukluk çağı
Demir eksikliği anemisi
Koku
Appetite
Childhood
Iron deficiency anemia
Olfaction
Issue Date: 15-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aygüneş, U. ve Uzun, A. (2020). "Çocuklarda demir eksikliği anemisinde iştahsızlık ve koku duyusu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),194-207
Abstract: Çocukluk çağında en sık görülen anemi türü olan demir eksikliği anemisi (IDA) varlığının koku alma davranışını ve IDA’lı hastalarda koku duyusunun iştah durumunu nasıl etkilediği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; IDA’lı hastalarda koku duyusundaki değişiklikleri ve koku duyusu değişikliklerinin iştah üzerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya IDA tanılı 57 çocuk ile herhangi bir psikiyatrik bozukluğu ve anemisi olmayan, hasta grubuyla yaş, cinsiyet, sosyokültürel özellikler ve eğitim durumu açısından eşleştirilmiş 57 sağlıklı çocuk dahil edilmiştir. Koklama fonksiyonu ölçümü için Sniffin koku duyusu çubukları kullanıldı. Değerlendirme, Sosyodemografik Veri Formu, Duygusal Bozukluklar için Kiddie Takvimi ve Okulda Yaşanan Çocuklar ve Yaşam Boyu Versiyon için Çocuk Şizofreni ve Çocuk Yeme Davranışı Anketi kullanılarak yarı yapılandırılmış bir psikiyatrik görüşme kullanılarak gerçekleştirilmiştir. IDA'lı hastalar, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşük bir eşik, ayrımcılık ve tanımlama değerine sahipti. Korelasyon analizi, toplam koku testi skorundaki artış ile iştah göstergeleri toplam skoru arasında anlamlı bir korelasyon gösterdi. Bu çalışmada IDA'lı çocuklarda, iştah azalmasına koku fonksiyonlarında bozulmanın eşlik ettiği görülmüştür. Koku işlev bozukluğunun, iştah azalması açısından önemli bir faktör olabileceği düşünülmektedir
IDA (iron deficiency anemia) is the most common type of anemia in pediatric patients and very little is known about the effect of IDA on the sense of smell and about the effects of smell on appetite. This study shows the effect of IDA on the sense of smell and about the effects of smell on appetite. The study enrolled 57 IDA patients and 57 healthy subjects. Olfactory function was evaluated using the Sniffin’ Sticks olfactory test. The evaluation was performed by using a semi-structured psychiatric interview using Sociodemographic Data Form, Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children-Present and Lifetime Version and The Child Eating Behaviour Questionnaire. Patients with IDA had a significantly lower threshold, discrimination, and identification value, and a lower threshold compared with the control group. Correlation analysis showed a significant correlation between an increase in the total olfactory test score and the total score for appetite indicators. In this study, it was observed that decreased appetite in children with IDA was accompanied by impaired odor functions. It suggests that odor dysfunction may be a significiant factor for decreased appetite.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220884
http://hdl.handle.net/11452/12747
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_5.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons