Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12746
Title: Kistik fibrozis dışı bronşektazi hastalarında ağız hijyeni, ağız sağlığı ve periodontal sağlık
Other Titles: Oral hygiene, oral health and periodontal health in non-cystic fibrosis bronchiectasis patients
Authors: Kahraman, Feyza Ustabaş
Özdemir, Şerife
Yazan, Hakan
Çakır, Erkan
Keywords: Çocuk
Child
Bronşektazi
Bronchiectasis
Periodontal hastalıklar
Periodontal diseases
Diş hastalığı
Ağız hijyeni
Tooth disease
Oral hygiene
Issue Date: 24-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, F. U. vd. (2020). "Kistik fibrozis dışı bronşektazi hastalarında ağız hijyeni, ağız sağlığı ve periodontal sağlık". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),177-193
Abstract: Bu çalışmanın amacı, kistik fibrosis dışı bronşektazi (KFDB) hastalığı olan ve herhangi bir hastalığı olmayan çocukların ağız hijyeni, ağız ve periodontal sağlığı ile ilgili parametreleri karşılaştırmaktır. Bu çalışma Nisan 2015-Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılan 0-16 yaş arası 151 çocuğun dahil olduğu kesitsel bir çalışmadır. Çalışma grubu 151 çocuktan (KFDB 111 çocuk, bronşektazi veya kronik hastalığı olmayan 40 çocuk) oluşturuldu. KFDB hastalarının tek seferlik oral muayenesi yapıldı ve panoramik radyografik incelemeler istendi. Bu hastalarda oral ve periodontal sağlık kriterleri iki grupta hesaplandı. Çocukların ebeveynlerinden 6 çoktan seçmeli soruyu cevaplamaları istendi. Süt dişi dolgu yüzeyi sayısı çalışma grubunda kontrol grubuna göre daha yüksekti. Molar diş sayısı ve sağlıklı diş sayısı kontroller için çalışma grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Diş sağlığı ile ilgili diğer parametreler açısından gruplar arasında fark bulunmadı.hipertansiyon saptanmadı. Ağız hijyeni parametrelerinin çoğunluğu açısından gruplar benzer olsa da, periodontal muayene ile tespit edildiği gibi diş sağlığının bozulmasının KFDB hastalarında anlamlı olarak daha yaygın olduğunu bulduk.
The aim of the study was to compare the parameters related to oral hygiene, oral and periodontal health of children with and without non-cystic fibrosis bronchiectasis (non-CF BE). This is a cross-sectional study of 151 children aged between 0-16 years, conducted from April 2015 to July 2015. The study group consisted of 151 children (111 children with non-CF BE, 40 children who did not have bronchiectasis or any chronic disease). Onetime oral examination of patients with non-CF BE was performed and panoramic radiographic examinations were requested. Oral and periodontal health criteria were calculated in these patients in two groups. The childrens’ parents were asked to answer 6 multiple-choice questions Deciduous tooth filling surface count was higher in the study group than controls. Molar tooth count and healthy tooth count were significantly higher for controls than study group. No difference was found between the groups in terms of other parameters of dental health. We have found that, although groups were similar in regard to the majority of oral hygiene parameters, deterioration of dental health as measured by periodontal examination was significantly more common in those with non-CF BE.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220871
http://hdl.handle.net/11452/12746
ISSN: 1304-9054
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_4.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons