Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12740
Title: Serebral palsili çocuğa sahip annelerin anksıyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyleri
Other Titles: Anxiety, depression and quality of life levels of mothers with children with cerebral palsy
Authors: Gemiköz, Merve
Özgen, Merih
Mutlu, Fezan
Keywords: Serebral palsi
Cerebral palsy
Anksiyete
Depresyon
Yaşam kalitesi
Anxiety
Depression
Quality of life
Issue Date: 8-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gemiköz, M. (2020). "Serebral palsili çocuğa sahip annelerin anksıyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyleri". Güncel Pediatri Dergisi, 18(1),114-124
Abstract: Çalışmamızın amacı serebral palsili çocukların annelerinde anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeyi ile serebral palsili çocukların motor bozukluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Serebral palsi tanılı çocuğa sahip 98 anne çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri kaydedildi. Annelere Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) uygulandı. Serebral palsili çocukların Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (WeeFIM), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS) ve Bimanuel İnce Motor Fonksiyon (BİMF) skorları kaydedildi. Serebral palsili çocukların KMFSS, BİMF ve WeeFIM skorlarındaki farklılıkların annelerin BAÖ ve BDÖ skorları ile ilişkili olmadığı bulundu (p>0,05). WeeFIM skoru ile WHOQOL-BREF-TR sosyal ilişkiler alt başlığı arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). BİMF seviyeleri ile WHOQOL-BREF-TR genel sağlık, sosyal ilişkiler, çevresel sağlık alt başlıkları arasında anlamlı ilişki vardı (p<0,05). Çocukların KMFSS düzeyi ile annelerin yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki olmadığı gözlendi (p>0,05). Serebral palsili çocuklardaki fonksiyonel yeti yitimi annelerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Annelerin anksiyete ve depresyon düzeyi serebral palsili çocukların fonksiyonel düzeylerinden bağımsız olarak etkilenir. Serebral palsili çocuğa sahip annelerin fiziksel, psikolojik ve ekonomik olarak desteklenerek yaşam kalitelerinin arttırılmasının anneler ve çocukları, aileleri, sosyal ve mesleki çevreleri için önemli olacağı kanısına varılmıştır
The aim of this study was to investigate the relationship between the levels of anxiety, depression and quality of life in mothers of children with cerebral palsy and motor impairment in children with cerebral palsy. 98 mothers with children diagnosed with cerebral palsy were included in the study. Sociodemographic information of the participants was recorded. The Beck Anxiety Inventory(BAI), the Beck Depression Inventory (BDI) and the World Health Organization Short Form Turkish version (WHOQOL-BREF-TR) scale were applied to the mothers. The Pediatric Functional Independence Measurement (WeeFIM), the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and the Bimanuel Fine Motor Function (BFMF) scores were recorded. Differences in GMFCS, BFMF and WeeFIM scores of children with cerebral palsy were not related to BAI and BDI scores of mothers (p>0,05). There was a significant correlation between WeeFIM score and WHOQOL-BREF-TR social relations subtitle (p<0,05). There was a significant correlation between BFMF levels and WHOQOL-BREF-TR subtitles of general health, social relations and environmental health (p<0,05). It was observed that there was no significant relationship between GMFCS level of children and mothers' quality of life (p>0,05). Functional disability in children with cerebral palsy negatively affects the quality of life of mothers. Depression and anxiety levels of mothers are affected independently of the functional levels of children with cerebral palsy. It was concluded that increasing the quality of life of mothers who have children with cerebral palsy with physical, psychological and economic support would be important for mothers and their children, their families, social and professional environments
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1053634
http://hdl.handle.net/11452/12740
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_11.pdf843.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons