Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12739
Title: Suriye ve Iraklı göçmen çocuklarda D vitamini eksikliği
Other Titles: Vitamin D deficiency in Syrian and Iraqi immigrant children
Authors: Sarı, Eyüp
Keywords: Göçmen çocuklar
Vitamin D eksikliği
Immigrant children
Vitamin D
Vitamin D deficiency
Issue Date: 26-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarı, E. (2020). "Suriye ve Iraklı göçmen çocuklarda d vitamini eksikliği". Güncel Pediatri Dergisi, 34(1),104-113
Abstract: Son yıllarda yapılan çalışmalarda çocuklarda D vitamini eksikliğinin yaygın olarak gözlendiği özellikle de göçmenlerde bu oranın daha fazla olduğu bildirilmiştir. Biz de bu çalışmada Suriye ve Iraklı göçmen çocukların D vitamini düzeyleri ve yaş, cinsiyet, tanı ve uyruklarının D vitamini eksikliğiyle ilişkilerini belirlemeyi amaçladık. 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara ili içerisindeki hastanelerde kan 25(OH)D vitamini seviyesi bakılan Irak ve Suriyeli göçmen çocuklar retrospektif olarak incelendi. 25 (OH) D vitamin seviyeleri <12 ng / mL eksikliği, 12-20 ng / mL yetersizliği,> 20 ng / mL normal olarak sınıflandırıldı. BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 10.1±5.3 olan, toplam 171 göçmen çocuk dahil edildi. Çocukların %25. 7’ sinin normal (>20 ng/mL) 25(OH)D vitamini kan seviyesine sahip olduğu gözlenirken, %31.2 sinde hafif eksiklik, (12-20 ng/mL), %40.9 unda tedavi gerektiren D vitamini eksikliği (< 12 ng/mL) tespit edildi. Çocuklar cinsiyet, yaş grupları ve uyruklarına göre D vitamini seviyeleri karşılaştırıldığında kız çocukların (p=0.003) ve 10 yaş ve üzerindekilerin (p=<0.001) 25(OH)D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğu gözlendi. Çalışmamız göçmen çocuklarda özellikle 10 yaş üstü ve kız çocuklarında yüksek oranda tedavi gerektiren D vitamini eksikliği olduğunu göstermektedir. Ciddi olumsuz sonuçları olabilecek D vitamini eksikliği ve yetersizliği açısından yüksek risk altında olan göçmen çocukların D vitamini takviyesi ve beslenme desteğine ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz.
Recent studies have suggested that vitamin D deficiency in immigrant children is widespread.The aim of this study was to establish the correlation between vitamin D levels, age, gender, diagnosis, and nationality of Syrian and Iraqi immigrant children with vitamin D deficiency. Syrian and Iraqi immigrant children whose blood 25(OH)D levels were checked in hospitals in the province of Ankara in Turkey between the dates of 1 January 2015 and 31 December 2018. Vitamin levels of 25(OH)D were classified as <12 ng/mL deficiency, 12-20 ng/mL insufficiency, >20 ng/mL normal. RESULTS: A total of 171 immigrant children with a mean age of 10.1±5.3 years were included in the study. Of these children, while 25.7% were observed to have normal (>20 ng/mL) 25(OH)D blood level, 31.2% were established to have mild deficiency (12-20ng/mL), and 40.9% were found to have vitamin D deficiency requiring treatment (<12ng/mL). When compared the vitamin D levels of children according to their gender, age groups, and nationalities, girls (p=0.003) and children at the age of 10 and above (p≤0.001) were observed to have lower 25(OH)D vitamin levels. The high frequency of vitamin D deficiency in immigrant children (especially girls older than 10 years) indicates a need for supplementation and nutritional support.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1053633
http://hdl.handle.net/11452/12739
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_10.pdf965.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons