Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12737
Title: Kronik ürtiker’li çocuklarda serum otolog deri testi: hastalığın ağırlığı ile ilişkisi var mı?
Other Titles: Serum autologous skin test in children with chronic urticaria: is it related to the severity of the disease?
Authors: Özçeker, Deniz
Yücel, Esra Özek
Çimen, Sevgi Sipahi
Dilek, Fatih
Güler, Nermin
Tamay, Zeynep
Keywords: Çocuk
Kronik spontan ürtiker
Otolog serum testi
Autologous serum test
Ürtiker aktivite skoru
Chronic spontaneous urticaria
Urticaria activity score
Issue Date: 11-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçeker, D. vd. (2020). "Kronik ürtiker’li çocuklarda serum otolog deri testi: hastalığın ağırlığı ile ilişkisi var mı?". Güncel Pediatri Dergisi, 18(1), 85-94.
Abstract: Çalışmamızda Otolog serum testi pozitifliği ile çocukluk çağı kronik spontan ürtikerinin ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştıran kısıtlı sayıda çalışmaya katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Kronik spontan ürtiker nedeniyle otolog serum testi yapılmış 87 çocuk hastanın verileri geriye dönük incelendi. Ürtiker ağırlığı ürtiker aktivite skoruna göre değerlendirildi. Hastalarımızın 19’ında (%21.83) otolog serum testi pozitif olarak tespit edildi. Otolog serum testi pozitif ve negatif olan hastaların klinik ve laboratuvar parametreleri değerlendirildiğinde; yaş, cins, semptomların başlama yaşı, total IgE ve eozinofil (%) açısından istatistiksel anlamlılık saptanmadı. Otolog serum testi pozitif olan hastaların ürtiker aktivite skorları anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p 0,001). Çalışmamızda otolog serum testipozitif hastalarda ürtiker aktivite skoru daha yüksek bulunmuştur. Pozitif otolog serum testine sahip hastaların tedavi seçimi hastalığın daha şiddetli olabileceği ihtimalini dikkate alarak yapıldığında daha çabuksemptom kontrolünü ve hastaların yaşam kalitesinin düzelmesini sağlayacaktır.
We aimed to contribute to the limited number of studies that investigated the association between autologous serum test positivity and the severity of childhood chronic spontaneous urticaria. : Eighty-seven pediatric patients who underwent autologous serum test for chronic spontaneous urticaria were retrospectively investigated. Urticaria severity was assessed according to urticaria activity score. : In 19 of our patients (21.83%), the autologous serum test was positive. When clinical and laboratory parameters of patients with positive and negative autologous serum test are evaluated; age, sex, onset of symptoms, total IgE and eosinophil (%) were not statistically significant. Patients with positive autologous serum test had significantly higher urticaria activity scores (p 0.001).v: In our study, urticaria activity score was found higher in patients with autologous serum test positive. The choice of treatment for patients with a positive autologous serum test will ensure that symptoms and the quality of life of the patients will be improved faster if they are taken into consideration that the disease may be more severe.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1053628
http://hdl.handle.net/11452/12737
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_8.pdf836.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons