Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12622
Title: Asymptotic evaluation of scattering of inhomogeneous plane waves by a perfectly electric conducting half plane
Other Titles: Homojen olmayan düzlem dalgaların mükemmel elektrik iletken (MEİ) yarım düzlem tarafından saçınımının asimptotik olarak hesaplanması
Authors: Kara, Mustafa
Keywords: Evanescent wave
Inhomogeneous wave
Scattered field
Reflected field
Diffracted field
Evanesent dalga
İnhomojen dalga
Saçınan alan
Yansıyan alan
Kırınan alan
Issue Date: 26-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (2019). "Asymptotic evaluation of scattering of inhomogeneous plane waves by a perfectly electric conducting half plane". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 697-710.
Abstract: In the present study, reflected and diffracted fields of an inhomogeneous plane wave obliquely incident on the surface of a perfectly electric conducting (PEC) half plane are evaluated for a two-dimensional case asymptotically and reexamined by considering the different aspects. Obtained results are plotted by Matlab numerically. Relationships between the complex angle of incidence and field intensities, and phase shifts in the fields are noted. Matlab plots are interpreted and compared to the theory for consistence.
Bu çalışmada mükemmel elektrik iletken (MEİ) yarım düzlemine eğik olarak gelen homojen olmayan (inhomojen) bir düzlem dalganın yansıyan ve kırınan alanları iki boyutlu durum için asimptotik olarak hesaplanmış ve farklı yönlerden yeniden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Matlab ile sayısal olarak çizdirilmiştir. Kompleks geliş açısıyla alan yoğunlukları ve alanlardaki faz kaymaları belirlenmiştir. Matlab çizimleri yorumlanmış ve uyumluluk için teoriyle karşılaştırılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/821379
http://hdl.handle.net/11452/12622
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_49.pdf643.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons