Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1253
Title: İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisi
Other Titles: Effect of digital stories on the development of reading skills of third grade students in primary schools and their attitudes towards reading
Authors: Oksal, Aynur
Leylek, Burcu Şentürk
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: Dijital hikaye
Okuma becerileri
Tutum
3. sınıf öğrencileri
Attitude
Digital story
Reading skills
3th grade students
Issue Date: 21-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Leylek, B. Ş. (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin ve okumaya yönelik tutumlarının gelişmesinde dijital hikâyelerin etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bursa ili Yıldırım ilçe merkezinde bulunan bir ilköğretim okulundan uygun örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 44 ilkokul 3. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama amacıyla öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının belirlenmesi için "Garfield" Görselli 1 – 6. Sınıflar İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (Kocaarslan, 2016) kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin okuma becerilerinin tespit edilmesi amacıyla Akyol (2014) tarafından geliştirilen 3. sınıf düzeyi öğrencilerinin okumayı değerlendirme formları kullanılmıştır. Öğrencilerin okuma becerileri ve okumaya yönelik tutumları araştırmanın başında, ortasında ve sonunda yapılan ölçümlerle betimlenmiştir. Araştırma sürecinde öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler, ses ve video kayıtları ve öğrenci ürünlerinden yararlanılarak ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılmıştır. Araştırma 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık olarak 36 ders saati, ikinci döneminde de yaklaşık olarak 24 ders saati olmak üzere toplamda 60 ders saati sürmüştür. Araştırmada eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, öğrenciler Türkçe dersi öğretim programında yer alan metinleri dijital hikâyeler aracılığı ile işlemişlerdir. Araştırmada eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde de öğrencilere 2 tane dijital hikâye hazırlattırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dijital hikâyeler aracılığı ile işlenen Türkçe dersi uygulamasının öğrencilerin okuma becerilerinden okuma hızı ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür. Ancak asıl gelişmenin dijital hikâye hazırlatma uygulamasından sonra olduğu görülmüştür. Dijital hikâye hazırlatma uygulaması ile öğrencilerin kelime tanıma, okuma hızı, prozodi ve okuduğunu anlama puanlarının önemli derecede yükseldiği görülmüştür. Sonuç olarak hazır dijital hikâyelerle işlenen Türkçe dersine göre, öğrencilere dijital hikâye hazırlattırılarak işlenen Türkçe derslerinin öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesinde çok daha etkili olduğu görülmüştür. Okuma becerileri cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık göstermezken, okumaya yönelik tutum puanlarının cinsiyet faktörüne göre kızların lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin okumaya yönelik tutum puanlarının, yapılan uygulamalar sonrası anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
This research aims to determine the effect of digital stories on the development of reading skills of 3rd grade students in primary schools, and their attitudes towards reading. The sample group of the research consists of a total of 44 students in 3rd grade, selected with convenience sampling method from a primary school in Bursa province Yıldırım district center. For collecting information in the research, Reading Attitude Scale for 1st–6th Grades (Kocaarslan, 2016) with "Garfield" Pictures in order to determine the students' attitudes towards reading was used. Moreover, for determining the students' reading skills, the reading evaluation forms developed by Akyol (2014) for 3rd grade students was used. The students' reading skills and their attitudes towards reading were defined with measurements in the beginning, middle and end of the research. A detailed analysis was carried out in the research process by using interviews with teachers and students, audio/video records and products for students. The research continued for 60 class hours in total, around 36 hours in the first semester and around 24 hours in the second semester of the 2017-2018 school year. The students were lectured the texts in the Turkish course schedule by using digital stories in the first semester of the school year, while the students were made to prepare 2 digital stories in the second semester. According to the results of the research, it was seen that the Turkish courses lectured by using digital stories contributed to the development of students' reading speed and reading comprehension aspects of the reading skills; however, the major development occurred after preparing digital stories. It was concluded that the students' points for word recognition, reading speed, prosody and reading comprehension increased to a great extent with the practice of preparing digital stories. As a result, it was seen that Turkish courses lectured by having the students prepare digital stories instead of benefiting from ready-to-use digital stories were much more effective on the development of students' reading skills. While reading skills did not show a significant difference according to gender factor, attitude points towards reading were found out to show a significant difference according to gender factor in girls' favor. It was found out that the students' attitude points towards reading did not show a significant difference after the practices performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1253
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534932.pdf5.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons