Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12174
Title: Sağlık yapılarının yangından korunma yönetmelik hükümlerinin eksik yönleri ve öneriler
Other Titles: Weaknesses and suggestions of the provisions of fire protection regulations of health constructions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Şimşek, Zuhal
Akıncıtürk, Nilüfer
Keywords: Yangın güvenliği
Yangın güvenlikli tasarım
Yangın yönetmelikleri
NFPA
Sağlık yapıları yangın güvenliği
Fire safety
Fire safety design
Fire regulations
Heath care building fire safety
Issue Date: 5-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, Z. ve Akıncıtürk, N. (2016). "Sağlık yapılarının yangından korunma yönetmelik hükümlerinin eksik yönleri ve öneriler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 283-298.
Abstract: Sağlık yapıları, yangın güvenliğinin sağlaması aşamasında kullanıcıların hareket yeteneğine bağlı oluşturulan tahliye stratejileri ve yangın riski yüksek mekanlara karşı alınabilecek önlemler olmak üzere iki ayrı alanda özel düzenlemelerin yapılmasını gerektirmektedir. Ne yazık ki “Türkiye’de Yapılarda Yangından Korunma Yönetmeliklerinde” sağlık yapılarının hasta tahliyesi ve yangın riskli mekanları için yeterli yönetmelik hükümleri yer almamaktadır. Fakat Amerika da kabul gören NFPA Nationa l Fire Protection Association, USA) standartları ve İngiltere’de kullanılan Uluslararası Yapı Standartları “Building Regulations”,UK.) yangın yönetmelerinde bu konuya ilişkin yönetmelik maddeleri yer almaktadır. Çalışmada N.F.P.A. ve B.R.’ da yer alan sağlık yapılarına ilişkin nasıl yönetmeliklerin karşılaştırılması sonucu yönetmeliklerimizdeki eksik yönlerin tamamlanması ve bu doğrultuda yapıların yangın güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması amaçlanmıştır. Hasta tahliyesi ve riskli mekanlara ilişkin özel önlemlerin düzenlenerek T.Y.Y.K Yönetmeliklerinin kapsamına alınması sonucu oluşacak yangınların ve yaşanacak kayıpların en aza indirileceği düşünülmektedir.
Healthcare buildings, require special arrangements in two separate areas like to ensure the evacuation strategy depends on the users mobility and including measures that can be taken against places of high risk of fire, in the step of providing fire safety. Unfortunately, there aren’t adequate regulations taking place for places of high fire risk and evacuation strategies of patients in the "Regulation on Fire Protection in Buildings’ in Turkey. But, NFPA standards (National Fire Protection Association, USA) and International Building Standards used in the UK "Building Regulations", UK.) contained related issues of regulations. In this working it is aimed to complete of the weaknesses in our regulations as a result of comparing the regulations of N.F.P.A. and B.R with fire safety regulations of Turkey and to ensure the fire safety of buildings in the best way in this direction. It is believed that the losses and occurance of fire can be decreased by organizing of special measures relating to patient evacuation and risky places.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/258080
http://hdl.handle.net/11452/12174
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2_22.pdf923.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons