Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1213
Title: Kolon kanserlerinin yerleşim yerlerine göre, demografik, genetik, patolojik özelliklerinin ve tedavi seçiminin karşılaştırılmasının retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of comparison of demographic, genetic, pathologic features and treatment choice of colon cancer according to tumor
Authors: Çubukçu, Erdem
Danacı, Ezgi Sezen
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kolorektal kanserler
Primer tümör lokalizasyonu
Colorectal cancers
Primary tumor localization.
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Danacı, E. S. (2018). Kolon kanserlerinin yerleşim yerlerine göre, demografik, genetik, patolojik özelliklerinin ve tedavi seçiminin karşılaştırılmasının retrospektif analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kolorektal kanserler insidansı ve mortalite oranı dünya çapında değişmekle birlikte, kadınlarda ikinci en sık, erkeklerde üçüncü en sık görülen kanserlerdir. Splenik flexura, kolonu sağ ve sol kolon olarak ikiye ayırır. Çeşitli kanıtlar sol kolon kanserleri için risk faktörlerinin, histolojik derecenin, tümör boyutunun ve metastatik özelliklerin sağ kolon kanserlerinden önemli derecede farklı olduğunu göstermektedir. Çalışmalar, BRAF veya KRAS mutasyonları (daha kötü bir prognoz ile ilişkili) proksimal (sağ taraflı) kanserlerde daha sık görülürken, distal (sol-taraflı) tümörlerin daha az mutasyona uğradığını göstermiştir. Daha önce yapılan çalışmalar tümör lokalizasyonunun, genetik mutasyonlarının, hastalığın evresinin verilen tedaviye yanıtı değerlendirmede önemli prediktif faktörler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmamızda farklı lokalizasyondaki kolon tümörlerinin hastalık prognozunu etkileyen birtakım özelliklerinin karşılaştırılmasını amaçladık. Bu çalışma Ocak 2010 – Ekim 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı polikliniğine başvuran 99 kolon kanseri tanılı olgunun elektronik dosyalarının retrospektif taranması ile hazırlandı. Hastaların evreleme ve tanı için gerekli olan patoloji, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar sonuçları hastane elektronik sistemi kullanılarak kayıt edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, tanı anı evre, tanı anı karaciğer metastazının olup olmaması, olması durumunda metastaza yönelik yapılan cerrahi ve transarteriyel kemoembolizasyon/ radyofrekans ablasyon işleminin yapılması, tanı anındaki CEA ve CA19-9 değerleri, uzak metastaz varlığı, KRAS mutasyonunun varlığı, verilen kemoterapiler, lenfositik invazyon, lenfatik invazyon, MSH ve MLH varlığı gibi patolojik özelliklerinin tümör lokalizasyonuna göre farklılıkları ve bu parametrelerin sağkalım üzerine etkileri değerlendirildi. 99 hastanın 33'ü (%33,3) kadın, 66'sı (%66,7) erkek idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 59,9, standart sapması 12,242 idi. Sağ kolon yerleşimli tümörü olan hastaların yaş ortalaması 61±11,680 iken sol kolon yerleşimli tümöre sahip hastaların yaş ortalaması 58,7±12,853 saptandı. Hastaların 45'inin (%45,45) tümörü sol yerleşimli iken, 52'si (%52,52) sağ, 2'si (%2,02) hem sağ hem sol kolon yerleşimli idi. Tüm hastaların 48'i (%48,5) evre 1-3 iken 51 hasta (%51,5) evre 4 idi. Genel sağkalım sol kolon yerleşimli tümörlerde 82,81±13,76 ay iken sağ kolonda 57,42±8,01 ay olarak literatürle benzer biçimde sol kolon lehine daha uzundu. KRAS mutasyon varlığı sol kolon yerleşimli tümörlerde 19 (%41,3) vakada saptanırken, sağ kolon yerleşimlilerde 16 (%42,1) vakada saptandı. Lokalizasyon açısından KRAS mutasyon varlığı için sağ ve sol kolon tümörleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,941). Çalışmamızda herhangi bir seçimde EGFR inhibitörü tedavi alan hastaların genel sağkalımları; sol kolon yerleşimlilerde 71,34±12,067 ay, sağ kolon yerleşimlilerde 97,13±7,648 ay saptandı istatistiksel olarak (p=0,051) anlamlı bulunmadı.
Although the incidense of colorectal cancers and mortality rates vary worldwide, they are the second most common cancer in women and the third most common cancer in men. Splenic flexura divides the column into the right and left columns. Several evidence Show that the risk factors for left colon cancer, histologic grade, tumor size and metastatic characteristics are significantly different from those of right colon cancers. Studies have shown that BRAF or KRAS mutations (associated with a worse prognosis) are more common in proximal (right-sided) cancers, while distals (left-sided) tumors undergo less mutation. Previous studies have shown that tumor localizations,genetic mutations, and disease outcome are important predictors of treatment response. In this study, we aimed to compare some features of colon tumors indifferent localizations that affect disease prognosis. This study was prepared by retrospective screening of electronic files of 99 colon cancer diagnosed cases of Uludağ University Medical Faculty Polyclinic between January 2010 and October 2017. The pathology, radiological imaging and laboratory results required for the staging and diagnosis of the patients were recorded using the hospital electronic system. All patients underwent surgery and transarterial chemoembolization / radiofrequency ablation for metastases in the presence of age, sex, stage of diagnosis, presense of liver metastases at diagnosis CEA and CA 19-9 values at diagnosis, presense of distant metastases, presense of KRAS mutation chemotherapies, lymphocytic invasion, lymphatic invasion, presense of MSH and MLH according to tumor localization and the effects of these parameters on survival were evaluated. Of the 99 patients, 33 (33,3%) were female and 66 (66,7%) were male. The mean age of all patients was 59,9 and the standart deviation was 12,242. The mean age of the patients with right colon based tumor was 61±11,680 while the mean age of patients with left colon based tumor was 58,7±12,853. Thirty-five of the patients 45,45% had left-sided tumors 52 (52,52%) were right and 2 (2,02%) were both right and left colon. Forty-eight patients 48,5% were stage 1-3 and 51 patients (51,5%) were stage 4. Overall survival was 82,81±13,76 months in the left colon and 57,42±8,01 months in the right colon, similar to the literature in favor of the left colon. KRAS mutation was detected in 19 (41,3%) cases in the left colon and 16 cases (42,1%) in the right colon. There was no significant difference between right and left colon tumors for KRAS mutation in terms of localization (p=0,941). Overall survival patients treated with EGFR inhibitor at any choice in our study; 71,34±12,067 months in left colon and 97,13±7,648 months in right colon were statistically significant (p=0,051).
URI: http://hdl.handle.net/11452/1213
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506918.pdf875.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons