Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12119
Title: Farklı saçak tiplerine sahip 45° eğimli beşik çatılı bina modelleri üzerinde rüzgar basınçları
Other Titles: The effect of eaves types to wind pressures on 45° pitched gable roofs
Authors: Özmen, Yücel
Baydar, Ertan
Keywords: Atmosferik sınır tabaka
Beşik çatı
Normal saçak
Yelkıran saçak
Basınç katsayısı
Emme yükü
Atmospheric boundary layer
Gable roof
Normal eave
Special eave
Pressure coefficient
Suction loads
Issue Date: 30-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, Y. ve Baydar, E. (2016). "Farklı saçak tiplerine sahip 45° eğimli beşik çatılı bina modelleri üzerinde rüzgar basınçları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(1), 45-62.
Abstract: Bu çalışmada, bina çatılarını hasara uğratabilen rüzgar yüklerinin araştırılması amacıyla, farklı saçak tiplerine sahip 45° eğimli beşik çatılı bina modelleri yüzeylerindeki basınç dağılımları deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler rüzgar tünelinde modellenen atmosferik sınır tabaka akışında gerçekleştirilmiştir. Akışın modellenmesinde bariyer, eliptik girdap üreticiler ve pürüzlülük elemanları kombinasyonu kullanılmış ve 15 m/s’lik serbest akış hızında, 150 mm yüksekliğinde bir sınır tabaka oluşturulmuştur. Yüzey basınçlarının ortalama ve çalkantı değerlerinin ölçümü, sınır tabaka içerisine yerleştirilmiş, saçaksız, normal saçaklı ve yelkıran saçaklı bina modelleri üzerinde farklı rüzgar geliş açılarına göre göre ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilerek emme etkilerinin kritik olduğu bölgeler belirlenmiştir. Saçakların çatı köşesindeki emme yükünü arttırdığı; yelkıran saçağın normal saçağa göre %30, saçaksız duruma göre %70 daha kritik pik basınçlar oluşturduğu görülmüştür.
In this study, flow field around a low-rise building model with 45º pitched gable roof having different eave types has been investigated experimentally in order to search the wind loads that can damage the building roofs. The experiments were carried out in an atmospheric boundary layer that is modeled in the wind tunnel. Atmospheric boundary layer was simulated with combination of barrier, elliptic vortex generators and elements of roughness and a 150 mm height boundary layer was formed at 15 m/s wind velocity. The mean and fluctuating surface pressures were measured on the roofs having different eave types in detail for various wind directions to observe critical suction zones on the roof surfaces. It is seen that eaves increase suction loads on the roof corners. Usage of a special eave causes more critical peak pressures on the roof corners compared with normal eave and without eave cases.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262946
http://hdl.handle.net/11452/12119
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_4.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons