Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12034
Title: Bazı poliester dokuma kumaşların çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma işlemi öncesi ve sonrası reflektans özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the changes in reflectance properties of warp and weft yarns before and after weaving of some polyester woven fabrics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Akgün, Mine
Alpay, Halil Rifat
Becerir, Behçet
Keywords: İplik reflektansı
İplik kıvrımı
Dokuma işlemi
Kumaş yapısal parametreleri
Poliester dokuma kumaş
Percent reflectance value of yarn
Yarn crimp
Weaving process
Fabric constructional parameters
Polyester woven fabric
Issue Date: 4-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, M. vd. (2012). "Bazı poliester dokuma kumaşların çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma işlemi öncesi ve sonrası reflektans özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(2), 91-104.
Abstract: Bu çalışmada dokuma kumaş yapısını oluşturan çözgü ve atkı ipliklerinin dokuma işlemi öncesi ve sonrası reflektans özellikleri ve bu özellikleri etkileyen parametreler araştırılmıştır. Deneyler, kumaş yapılarını oluşturan çözgü ipliği numarası ve sıklığı sabit olmak üzere farklı atkı ipliği sıklığı, atkı ipliği filament sayısı/inceliği ve örgü yapısında, kontrollü şartlar altında dokunmuş dokuma kumaş yapıları üzerinde yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda kumaş yapısal parametrelerindeki değişimlerin yapı içindeki ipliklerin yüzey özelliklerini etkileyerek ipliklerin reflektans değerlerinde değişimlere neden olduğu, kumaş oluşumu sonrasında yapı içindeki çözgü ipliklerinin reflektans değerlerindeki değişimlerin atkı ipliklerinin reflektans değerlerindeki değişimlerden önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu değişimlerin ipliklerin yapı içindeki sıklık ve konumlanmaları sonucu aldığı kıvrım nedeni ile olabileceği, kumaşların reflektans değerlendirmelerinde bir parametre olarak iplik kıvrım değerleri ile reflektans değerleri arasındaki ilişkilerin de göz önüne alınması gerektiği görülmüştür.
The reflectance properties of warp and weft yarns before and after weaving and the parameters which affect these properties were researched in this paper. The tests were performed on the woven fabric samples having the same warp yarn count and warp density but different weft density, weft yarn fiber fineness/count and weave pattern. The results showed that changes in the constructional properties of fabrics affected the surface properties of yarns in fabric structure and caused yarn reflectances to change. The reflectance behavior of warp yarns in fabric structure changed more than that of weft yarns after weaving. These changes were attributed to the crimp of the yarns which formed according to their density and positioning in fabric structure. Crimps of the yarns in fabric structure could be considered as an additional parameter in the research which is made between constructional parameters and fabric reflectances.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202646
http://hdl.handle.net/11452/12034
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_6.pdf632.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons