Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11403
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCelep, Gökçe-
dc.contributor.authorGürçağlar, Atiye Aysemin-
dc.contributor.authorErdoğan, Yalçıner-
dc.contributor.authorKara, Fadıl Osman-
dc.date.accessioned2020-06-22T05:26:02Z-
dc.date.available2020-06-22T05:26:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationCelep, G. vd. (2019). "Ergen gebeliklere genel bir bakış, tek merkez deneyimi: Amasya eğitim ve araştırma hastanesi". Güncel Pediatri, 17(3), 400-411.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/855589-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11403-
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Ergen gebelikler tıbbi ve sosyal olarak riskli kabul edilen durumlardır. Bu çalışmada amaç ilimizde ergen gebelerin tıbbi ve sosyodemografik özelliklerini tanımlamak, doğan bebeklerin yenidoğan döneminden itibaren sağlık sorunlarını gözden geçirmektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne 1 Ocak 2014-1 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuran 10-19 yaş aralığında “gebelik” tanısı almış tüm olgular ile onların Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde izlenen bebekler katıldı. Kayıtlar hasta dosyalarından ve hastanenin elektronik sisteminden retrospektif olarak incelendi. Yüz sekiz gebelik ve 99 bebek değerlendirildi. Veriler tanımlayıcı istatistikler eşliğinde sunuldu. BULGULAR: Çalışmaya katılan gebelerin evlilik yaşı ortalama 17.01±0.90 idi. Tama yakın kısmı sekiz yıllık ve üzerinde eğitim düzeyine sahip olmasına rağmen hiç biri çalışmıyordu. Hiperemesis, anemi, sefalopelvik uygunsuzluk önemli tıbbi ve obstetrik sorunlardı, gebeliklerin %96’sı sezeryanla sonuçlanmıştı. Ergen gebelik oranı Türkiye ortalamasının altında saptandı. Bebeklerde yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı ve sarılık; bebeklik döneminde solunum yolu enfeksiyonları ve anemi sık sağlık sorunları olarak karşımıza çıktı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Ergen gebeliklerde antenatal bakım kalitesinin artmış olması tıbbi komplikasyonları azaltabilmektedir. Ancak okullaşma oranı yüksek olsa bile çalışma hayatına aktif katılımı engeller görünmektedir. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı arttırılmalıdır. Bireysel yetkinlik kazanıldıktan sonraki yaşlarda evlilik ve gebelik süreçlerinin yaşanması sağlanmalıdır. Bu sayede sosyal komplikasyonlar da azalabilir.tr_TR
dc.description.abstractINTRODUCTION: Adolescent pregnancies are considered medically and socially complicated. The aim of this study is to define the medical and sociodemographic characteristics of adolescent pregnancies in our province and to review the health problems of the babies. METHODS: In this study, records of all cases diagnosed as “pregnancy” in the 10-19 age group who administered to the Department of Obstetrics and Gynaecology between January 1, 2014 and January 2018 and their babies in the Department of Child Health and Diseases were examined retrospectively from the patient files and the electronic system of the hospital. One hundred eight pregnancies and 99 babies were evaluated. Data were presented with descriptive statistics. RESULTS: The mean age of marriage of the pregnant women was 17.01 ± 0.90. Although most of them had education level eight years or more, none of them was employed. Hyperemesis, anemia, cephalopelvic incompatibility were important medical and obstetric problems, 96% of pregnancies resulted in caesarean operation. Adolescent pregnancy rate was below the average in Turkey. Respiratory distress and jaundice were the common problems in newborn period. Respiratory tract infections and anemia in infancy were common health problems. DISCUSSION and CONCLUSION: Increased quality of antenatal care in adolescent pregnancies may decrease medical complications. However, even if the education rate is high, it seems to be preventing active participation in working life. The sensitivity of all parts of society should be increased. Marriage and pregnancy processes should be ensured at the age of individual competence. Thus, social complications may decrease.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectErgen gebeliktr_TR
dc.subjectYenidoğantr_TR
dc.subjectBebektr_TR
dc.subjectKomplikasyonlartr_TR
dc.subjectAdolescent pregnancyen_US
dc.subjectNewbornen_US
dc.subjectInfantsen_US
dc.subjectComplications.en_US
dc.titleErgen gebeliklere genel bir bakış, tek merkez deneyimi: Amasya eğitim ve araştırma hastanesitr_TR
dc.title.alternativeA common perspective on adolescent pregnancies, one center experience: Amasya province, Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage400tr_TR
dc.identifier.endpage411tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_3_7.pdf997.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons