Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPekyiğit, Aylin-
dc.contributor.authorYıldız, Dilek-
dc.contributor.authorFidancı, Berna Eren-
dc.contributor.authorÇalık, Burcu-
dc.contributor.authorDehmen, Özgenur-
dc.contributor.authorKoçak, Tuğba-
dc.contributor.authorAltıntaş, Sema-
dc.date.accessioned2020-06-22T05:11:08Z-
dc.date.available2020-06-22T05:11:08Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPekyiğit, A. vd. (2019). "Annelerin dönor süt ve süt bankalarına ilişkin görüşleri". Güncel Pediatri, 17(3), 325-336.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/855552-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11397-
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Birçok ülkede anne sütü bankacılığı yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de ise geleneksel ve dini inançlar gibi nedenler ile tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı annelerin donör süt ve süt bankacılığı konusundaki bilgi ve görüşlerini incelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel, tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir çalışma olup 01.10.2018-30.12.2018 tarihleri arasında, bir devlet hastanesinin kadın doğum polikliniklerine başvuran, araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 252 anne ile yürütülmüştür. Veriler, anket formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 21 paket programından yararlanılmıştır. Çalışma için etik kurul izni ve gerekli izinler alınmıştır. BULGULAR: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 33±7,233 olup %47,6’sı daha önce anne sütü bankasını duymuştur. Katılımcıların %49,2’si başka annelere süt bankasından süt almaları konusunda öneride bulunabileceğini belirtmişlerdir. Fakat %43,7’si ihtiyacı olduğunda kendi bebeği için süt bankasından süt almak istemediğini bildirmiştir. Süt bankasından yararlanmak istememe nedeni olarak %67,9 oranında hastalık bulaşma endişesini göstermiştir. Annelerin %66,3’ü ise sütü veren ve sütü alan aile kayıt altına alınıp birbirlerini tanırlarsa süt bankalarının mantıklı olacağını düşünmektedirler. TARTIġMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları araştırmamızla benzerlik göstermekle birlikte annelerin çoğunluğunun donör süt ve süt bankaları konusunda bilgi eksikliğinin dini ve kültürel inançların öneminden daha fazla olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractINTRODUCTION: Human milk banking is becoming widespread in many countries. In Turkey is a controversial topic with reasons, such as traditional and religious beliefs. The aim of this study was to investigate the knowledge and opinions of mothers on donor milk and milk banking. METHOD: This study was cross-sectional, descriptive and comparative. In the study between 1th of October-30th of December 2018, a total of 252 mothers who applied to the gynecology outpatient clinics of a state hospital volunteered to participate. Data were collected through face-to-face interviews. IBM SPSS Statistics 21 package program was used to evaluate the data. Ethical Committee and related consents were taken. RESULTS: The mean age of the mothers participating in the study was 33 ± 7,233 years and 47,6% had heard of the human milk bank before. 49,2% of the participants stated that they could advise other mothers to buy milk from the milk bank. However, 43,7% reported that they did not want to buy milk from their milk bank for their baby when they needed it. The mothers indicated that 67,9% of them were concerned about transmission of the disease as the reason for not wanting to benefit from the milk bank. 66,3% think that the milk banks would make sense if the family that gave milk and the milk was registered and recognized each other. DISCUSSION and CONCLUSION: The results of the study show similarities with our research, but the majority of mothers' lack of knowledge about donor milk and milk banks is more than the importance of religious and cultural beliefs.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnne sütütr_TR
dc.subjectDonör süttr_TR
dc.subjectAnne sütü bankacılığıtr_TR
dc.subjectBreast milken_US
dc.subjectDonor milken_US
dc.subjectHuman milk bankingen_US
dc.titleAnnelerin dönor süt ve süt bankalarına ilişkin görüşleritr_TR
dc.title.alternativeMothers’ views on donor milk and human milk banksen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage325tr_TR
dc.identifier.endpage336tr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_3_1.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons