Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11339
Title: Serebral palsili çocuklarda temporomandibular eklem değerlendirmesi
Other Titles: Temporomandibular joint assesment in children with cerebral palsy
Authors: Canbay, Özden
Hüzmeli, Esra Doğru
Katayıfçı, Nihan
Çelik, Mesut
Keywords: Serebral palsi
Temporomandibular eklem
Epilepsi
Cerebral palsy
Temporomandibular joint
Epilepsy
Issue Date: 14-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Canbay, Ö. vd. (2017). "Serebral palsili çocuklarda temporomandibular eklem değerlendirmesi". Güncel Pediatri, 15(1), 19-24.
Abstract: Giriş: Bu çalışma, Serebral palsili (SP) çocuklarda temporomandibular eklemi (TME) fonksiyonel yönden değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bireylerin demografik bilgileri alındıktan sonra, TME tutukluluğu, salya varlığı, beslenme özellikleri, ağız içi splint kullanımı, ağrı, solunum, epilepsi öyküsü, çiğneme özellikleri ve hastalığının sorgulandığı sorular hastaya ve/veya hasta yakınına yöneltildi. Mandibula hareketliliği uzunluk ölçümüyle, boyun kas kuvveti manuel kas testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan SP’li bireylerin %15’inde çenede hassasiyet durumu, tutukluluk ve kilitlenme durumu, %30’unda baş ağrısı, %25’inde bruksizm, %15’inde tırnak yeme alışkanlığı ve %25’inde kulak ağrısı olduğu bulundu. Yutma güçlüğünün erkek bireylerde kız bireylere göre daha fazla olduğu görüldü (p<0,05). Sonuç: SP’li çocuklarda TME problemlerinin olduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili çalışmalar kısıtlı olduğundan TME bozukluklarının önlenmesi ve tedavisine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmüştür.
Introduction: Aim of this study was to functionally evaluate temporomandibular joint (TMJ) in children with Cerebral palsy (CP). Materials and Methods: After recording the individual’s demographic information, questions about TMJ stiffness, presence of saliva, nutrition, oral splint, pain, respiratory system, history of epilepsy, chewing problems and disease were asked to the individuals and/or parents. Mandibular mobility was evaluated with length measurement and neck muscle strength was evaluated with manual muscle test. Results: It was found that 15% individuals with CP who participated in the study, had jaw sensitivity, stiffness and locked up, 30% had headache, 25 % had bruxism, 15 %had nail biting and 25 % had otalgia. Swallowing problems were seen majorly in boys than girls (p<0.05). Conclusions: It was seen that children with CP have TMJ problems. Literature on this area is limited so it was thought that research is needed about prevention and treatment of TMJ disorders.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902825
http://hdl.handle.net/11452/11339
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_4.PDF307.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons