Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11338
Başlık: Kanserli çocuklarda kemoterapi sonrası görülen semptomlar
Diğer Başlıklar: Symptoms in children after chemotherapy
Yazarlar: Turan, Sevcan Atay
Esenay, Figen Işık
Güven, Menevşe
Anahtar kelimeler: Kanser
Çocuk
Semptomlar
Cancer
Children
Symptoms
Yayın Tarihi: 21-Nis-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turan, S. A. vd. (2016). "Kanserli çocuklarda kemoterapi sonrası görülen semptomlar". Güncel Pediatri, 14(2), 74-81.
Özet: Giriş: Bu çalışma çocuklarda kemoterapi tedavisine bağlı ortaya çıkan semptomların belirlenmesini amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya bir yıl süresince bir onkoloji hastanesi çocuk onkoloji kliniğinde yatarak kemoterapi alan 46 çocuk ve ergen dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, tanıtıcı bilgi formu ve “Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği” (10-18 yaş) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan kanserli çocukların yaş ortalamasının 13,47±2,14 yıl olduğu ve büyük bölümünün (%41,3) non-Hodgkin lenfoma tanısı ile izlendiği görülmüştür. Yatarak kemoterapi alan çocukların, tedaviden sonra bir hafta içinde en sık deneyimlediği semptomların; halsizlik (%76,1), sinirlilik (%69,6), saç dökülmesi (%65,2), bulantı (%60,9) ve üzgün olma (%60,9), en az deneyimlediği semptomların ise el ve ayaklarda şişme (%8,7) ve idrar yapma sorunları (%6,5) olduğu saptanmıştır. En çok sıkıntı yaratan semptomlar ise baş dönmesi (%66,6), yutma güçlüğü (%64,3), ağrı (%47,8) ve saç kaybıdır (%43,4). Sonuç: Tedavi sonrası çocukların halen yüksek prevelansta semptomlar deneyimledikleri, psikolojik semptomların daha yoğun yaşandığı ve fiziksel semptomların daha çok rahatsızlık yarattığı görülmüştür.
Introduction: Identification of symptoms resulted from chemotherapy in children. Materials and Methods: In this study 46 children and adolescents who had chemotherapy in a pediatric oncology clinic of an oncology hospital were included. Sociodemographic questionnaire and Memorial Symptom Assessment Scale (10- 18 years) were used as data collection tool. Results: In this survey the mean age of children with cancer was 13.47±2.14 years and the majority of them (41.3%) were monitored with non-Hodgkin’s lymphoma diagnosis. The most common symptoms in children who had chemotherapy in hospital were fatigue (76.1%), feeling nervous (69.6%), alopecia (65.2%), nausea (60.9%) and feeling sad (60.9%), while the least common symptoms were swelling in the arms/legs (8.7%) and problems in urination (6.5%). The most troublesome symptoms were dizziness (66.6%), difficulty in swallowing (64.3%), pain (47.8%) and hair loss (43.4%). Conclusions: It was seen that the children still experience high prevalence of posttreatment symptoms, they had more intense psychological symptoms and physical symptoms caused more discomfort.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902873
http://hdl.handle.net/11452/11338
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 14 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
14_2_4.PDF308.29 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons