Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11333
Title: Anaflaksiye aile hekimlerinin gözünden bakış
Other Titles: Anaphylaxis from the eyes of family physicians
Authors: Özkars, Mehmet Yaşar
Keywords: Aile hekimi
Anaflaksi
Adrenalin
Family physician
Anaphylaxis
Adrenaline
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkars, M. Y. (2019). "Anaflaksiye aile hekimlerinin gözünden bakış". Güncel Pediatri, 17(1), 34-44.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Anaflaksi; hızlı başlangıçlı ve ölümcül olabilen alerjik bir reaksiyon olarak tanımlanabilir. Anaflaksi yönetiminde ana hedef doğru ve hızlı tanı ve tedavidir. Çünkü tanı veya tedavide gecikme ölüme yol açabilir. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki birincil amacımız; birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerimizin anaflaksi tanı ve tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmektir. Diğer yandan söz konusu hekimlerimizin dikkatlerini anaflaksi konusuna çekerek konu hakkındaki farkındalıklarının artırılmasını sağlamaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 192 aile hekimi gönüllü olarak katıldı. Aile hekimleri ile yüz yüze görüşülerek önceden hazırlanmış olan anket formları dolduruldu. Anket formları hekimlerin anaflaksi durumunu tanıma ve tedavi etme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlandı. Verilen doğru cevaplarla aile hekimlerinin mesleki tecrübeleri arasında ilişki olup olmadığına bakıldı. Mesleki tecrübe 1-10 yıl çalışma ve 11-30 yıl çalışma olarak iki grupta değerlendirildi. BULGULAR: “Anafilakside ilk basamak hareketi olarak Adrenalin uygulamasının önerilen yolu nedir?” sorusuna birinci grup %80,3 oranında “intramüsküler” cevabını verirken ikinci grupta bu oran %60,3‟lerde kaldı ve iki grubun kıyaslamasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0,004). “Adrenalinin tavsiye edilen uygulama yeri neresidir?” sorusuna verilen doğru cevaplar (Birinci grup %60,5 / İkinci grup %45,7) kıyaslandığında ise iki grup arasında anlamlı fark vardı (p=0.034). “Adrenalin (Penepin®) otomatik enjektörünü hiç duydunuz mu?” sorununa birinci grubun %51,3‟ü “evet” cevabı verirken ikinci grubun %36,2‟si “evet” cevabını verdi ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.039). TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamız, birinci basamakta çalışan aile hekimlerin anaflaksi konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Eksikliklerin giderilebilmesi için birinci basamakta çalışan hekimlerimize etkili ve pratiğe dayalı eğitimlerin verilmesi elzemdir. Ayrıca yapılacak yeni anket çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Çünkü her anket çalışması konu ile ilgili bir farkındalık oluşturarak bilgi düzeyinin artmasına katkı sağlamaktadır.
INTRODUCTION: Anaphylaxis is an allergic reaction that can be fatal. The main target in anaphylaxis management is accurate and rapid diagnosis and treatment. The aim of this study is to measure the level of knowledge about the diagnosis and treatment of anaphylaxis by family physicians who provide primary health care. On the other hand, it is aimed to increase the awareness of the physicians about anaphylaxis by increasing their awareness about the subject. METHODS: One hundred and ninety-two family physicians participated in our study as a volunteer. The questionnaires were prepared to measure physicians' ability to recognize and treat their anaphylaxis status. It was examined whether there was a relationship between the correct answers and the professional experience of the family physicians. Professional experience was evaluated in two groups as 1-10 years and 11-30 years. RESULTS: In the first group, 80% of the family physicians applied the adrenaline intramuscularly in the case of anaphylaxis and in the second group this rate was 60% (p = 0.004). While 60% of the family physicians in the first group stated that they should make adrenaline in the vastuslateralis muscle in the case of anaphylaxis, this rate was around 45% in the second group (p = 0.034). Finally, half of the family physicians in the first group '' Adrenalin (Penepin®) automatic injector '' previously heard, while in the second group this rate was 1/3 level (p = 0.039). DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study shows that the knowledge of family physicians working in primary care is insufficient for anaphylaxis. In order to eliminate the shortcomings, it is essential to give effective and practical training to our physicians working in the first step. In addition, new survey studies are needed. Because each survey study contributes to increasing the level of knowledge.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679265
http://hdl.handle.net/11452/11333
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_3.pdf885.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons