Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11324
Title: Kanserli çocuklarda oral mukozit için kullanılan kanıta dayalı yöntemler: Sistematik derleme
Other Titles: Evidence based methods for oral mucositis in children with cancer: Systematic review
Authors: Yurdakul, Zeynep Osmanoğlu
Esenay, Figen Işık
Keywords: Çocukluk çağı kanserleri
Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler
Kanıta dayalı uygulamalar
Kanserli çocuklarda oral mukozit
Oral mukozit
Childhood cancers
Evidence-based practices
Oral mucositis
Oral mucositis in child with cancer
Traditional and complementary treatments
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurdakul, Z. O. ve Esensay, F. I. (2018). "Kanserli çocuklarda oral mukozit için kullanılan kanıta dayalı yöntemler: Sistematik derleme". Güncel Pediatri, 16(3), 51-78.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, kanserli çocuklarda gelişen oral mukozitin (OM) önlenmesi ve tedavi edilmesi için kanıta dayalı uygulamaların kullanıldığı araştırmaların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Taramalar Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’nın veri tabanları (Medline, OVID, EBSECOhost, Science Direct, Ulakbim Ulusal Veri Tabanları) üzerinden Ağustos 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmış, araştırmalar hemşirelik ve sağlık bakım hizmetlerinde kanıt temelli uygulama rehberi kanıt listesi kullanılarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Kanserli çocuklarda OM’nin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan 14 farklı yöntemi inceleyen 32 çalışmaya rastlanmış ve bu çalışmaların %62,5’inin randomize kontrollü, %21,8’inin ise randomizasyonun olmadığı deney kontrollü yöntemle yapıldığı saptanmıştır. İncelenen makalelerin, çoğunda kullanılan yöntemlerin OM semptomlarının yönetiminde etkili olduğu bulunmuş, bazı yöntemlerin çalışma sonuçlarının birbirini desteklemediği görülmüştür. TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanserli çocuklarda gelişen OM’nin önlenmesi ve tedavi edilmesi için çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Ancak, kanıt oluşturacak çalışma sayısının az olması ve kanıtların tutarsız olması OM için standart bir ağız bakım protokolü oluşturulmasını engellemektedir. Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı kanserleri, geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler, kanıta dayalı uygulamalar, kanserli çocuklarda oral mukozit, oral mukozit.
INTRODUCTION: This study aims to investigate the studies using evidence based practice for the prevention and treatment of oral mucositis (OM) in children with cancer. METHODS: Literature searches were conducted between August 2017 and February 2018 through the databases of the University of Ankara Library and Documentation Department (Medline, OVID, EBSECOhost, Science Direct, Ulakbim National Databases). Studies were evaluated using the evidence-based practice in nursing and healthcare: a guide to best practice. RESULTS: There were 14 different methods for prevention and treatment of OM in children with cancer. 62.5% of them were randomized controlled studies and 21.8% not randomized experimental studies. Methods have been found to be effective in symptom management in most of the examined articles, but some methods have been found incosistent. DISCUSSION and CONCLUSION: Numerous methods are used for the prevention and treatment of OM in children with cancer. However, the limited number of the studies and inconsistency of the results prevents the establishment of a standard oral care protocol for OM.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587283
http://hdl.handle.net/11452/11324
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_5.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons